دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اسفند 1399 

مقاله پژوهشی

آیا ارتباطی بین بلوغ با تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان دختر و پسر وجود دارد؟

صفحه 1-13

10.22084/rsr.2021.20487.1471

خدایار قاسم پور؛ محمد حسین علیزاده؛ هومن مینونژاد؛ مهدیه آکوچکیان


اپیدمیولوژی صدمات ورزشی در تنیس‌روی‌میز معلولین

صفحه 53-59

10.22084/rsr.2021.22169.1522

محمد الغوثی؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ مهدی نوروزی؛ زهرا حسین‌زاده