بر اساس نویسندگان

آ

 • آبشناس، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آریامنش، امیرشهریار [1] جراح زانو، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • آکوچکیان، مهدیه [1] استادیار گروه علوم ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران

ا

ب

پ

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

 • رجبی، رضا [1] استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشگاه تهران
 • رجبی، رضا [1] استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 • رجبی، رضا [1] استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 • رجبی، رضا [3] استاد دانشگاه تهران
 • رجبی، رضا [1] استاد گروه بهداشت و طب ورزشی، ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] استاد گروه طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 • رجبی، رضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • رجبی، رضا [1] طب ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران - تهران ایران
 • رحیمی، محمد [1] دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رحیمی، ناصر [1] کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه امام حسین(ع)
 • رحمانی، غلامرضا [1] کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
 • رحمانی، نیلوفر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم ورزشی و توانبخشی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضاییان، تهمینه [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
 • رضازاده، فرهاد [1] دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی تهران
 • رضاسلطانی، امین [1] کارشناس مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • رضائیان، زینب [1] کارشناس ارشد،گروه ارتز و پروتز، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضوانی، محمد حسین [1] استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
 • رمضانی، حمید [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
 • رهنما، نادر [1] استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان،ایران
 • رهنما، نادر [1] استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • رهنما، نادر [1] استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان
 • رهنما، نادر [1] عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
 • رهنما، نادر [1] دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان
 • رئیسی، جلیل [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان
 • رئیسی، زهرا [1] استادیار، گروه آسیب شناسی و فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
 • رئیسی، زهرا [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه بوعلی سینا
 • رئیسی، زهرا [1] دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی

ز

س

 • ساکی، فرزانه [1] استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • سیدجعفری، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • سیف الدینی، الهه [1] کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سلیمی، علی [1] کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزش دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
 • سلیم زاده، احمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه پزشکی تهران
 • سهیلی، فرشته [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

ش

ص

ط

ع

غ

 • غفوری آبادی، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غلامی بروجنی، بهنام [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

ف

ق

ک

 • کاکاوند، مریم [1] کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی
 • کریمی، محمدتقی [1] دانشیار، عضو هیأت علمی، گروه ارتز و پروتز، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، محمد تقی [1] دانشیار مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • کریمی زاده اردکانی، محمد [1] استادیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کلانتریان، محمد [1] دانشجوی دکترای دانشگاه تهران، ایران
 • کمالی، عاطفه [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان
 • کمالی، عاطفه [1] کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان
 • کمالی، مریم [1] کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه شهرکرد
 • کمانکش، سحر [1] دانشجوی دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه

گ

ل

م

ن

 • نادریان، فاطمه [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • نادری بنی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ناظم، عطیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • ناظم، فرزاد [1] عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی .دانشگاه بوعلی سینا
 • نبوی نیک، حسین [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران
 • نجفی، حسین [1] فارغ التحصیل دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 • نظام خیرآبادی، سیدمجتبی [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نظری، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران
 • نظریان، علی باقر [1] دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران - هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • نظرزاده ده بزرگی، مریم [1] کارشناسی ارشد، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد بروجرد، لرستان، ایران
 • نفرزاده، پردیس [1] کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران
 • نفعی، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج، گروه حرکت اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، ایران، کرج
 • نمازی زاده، مهدی [1] استاد، هیأت علمی دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • نواب مطلق، فاطمه [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه امیرکبیر
 • نوری، رضا [1] استادیار گروه علوم ورزشی پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران
 • نوری، شیوا [1] کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی و مدرس دانشکده فنی و حرفه ای سماء واحد اسلام آباد غرب
 • نورسته، علی اصغر [1] دانشیار دانشگاه گیلان،دانشگاه گیلان
 • نوروزی، کاظم [1] دانشجویی دکترای آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان
 • نوروزی، کاظم [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

ه

ی

 • یزدی، حمیدرضا [1] مرکز تحقیقات عصبی-عضلانی-اسکلتی- دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • یعقوبی، سیدعبدالله [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
 • یلفانی، علی [1] دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • یونسی رمدانی، آناهیتا [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران