دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398 
4. مقایسه درد گردن دانشجویان دختر و پسر در حالت‌های مختلف عادت مطالعه

صفحه 55-70

رضا رجبی؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ هومن مینونژاد؛ محسن نادری بنی؛ احسان آبشناس


7. بررسی و مقایسه زوایای لوردوز،کایفوز و سر به جلو تنیس بازان روی میز با نرم جامعه غیر ورزشکار ایرانی

صفحه 103-120

یوسف مقدس تبریزی؛ حمید غفوری آبادی؛ محمد هانی منصوری؛ هومن مینونژاد


9. ارتباط سفتی مفصل با ریسک بروز آسیب در اجرای فرود

صفحه 135-150

محمد امین محمدیان؛ حیدر صادقی؛ مهدی خالقی تازجی


11. وضعیت بدنی و آسیب‌های ورزشی شایع در مردان نخبه کاراته‌کار

صفحه 169-182

شهرزاد زندی؛ بشیر حسین زاده؛ کیوان بابان