اصول اخلاقی انتشار مقاله

-  مقالات می بایست(Original Articles)  بوده و نتیجه تحقیق و پژوهش نویسنده (نویسندگان) باشد.

-  نویسنده (نویسندگان) لازم است مقاله خود را از طریق مراجعه به وب سایت نشریه با آدرس http://rsr.basu.ac.ir در سامانه به ثبت  برسانند  ، هم چنین در هنگام ارسال فایل مقاله در سامانه ، حتماً فایل مشخصات نویسندگان را که شامل اطلاعات کامل نویسندگان می باشد را نیز ارسال نمایید، قابل ذکر است که مقاله برای چاپ به مرجع دیگری ارسال نشده و قبلا نیز به چاپ نرسیده باشد. ( ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات یا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصمیم نهایی موجب بازگرداندن مقاله می شود ).

-  در صورتی که مقاله قبلا در همایش ها و مجامع علمی ارائه شده، مراتب باید با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل همایش اعلام شود.