پژوهش در توانبخشی ورزشی (RSR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله