داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
احمد ابراهیمی عطری هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا احمدنژاد دانشگاه بوعلی سینا
حامد اسماعیلی طب ورزشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان
سعید ایل بیگی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
محمدرضا امیرسیف الدینی عضو هیات علمی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام آهنجان رییس گروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاه امیرکبیر
فریده باباخانی دانشگاه علامه طباطبایی
امیر حسین براتی طب ورزشی دانشگاه شهید رجایی
ملیحه حدادنژاد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه خوارزمی
علی حیدریان پور
ناهید خوشرفتار یزدی طب ورزشی هیئت علمی / دانشگاه فردوسی مشهد
حسن دانشمندی دانشیار دانشگاه گیلان
رضا رجبی دانشگاه تهران
زهرا رئیسی
مصطفی زارعی عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی
فرزانه ساکی دانشگاه بوعلی سینا
کیوان شریف مرادی توانبخشی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کاشان
شهناز شهربانیان توانبخشی ورزشی Bou Ali Sina University
شهناز شهرجردی آسیب شناسی ورزشی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی-فیزیولوژی-دانشکده علوم ورزشی-دانشگاه اراک-اراک-ایران
منصور صاحب الزمانی دانشگاه شهید باهنرکرمان
حیدر صادقی استاد تمام
فواد صیدی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
هادی صمدی استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
حسین عاشوری دانشگاه پیام نور
محمد حسین علیزاده دانشگاه تهران
مهرداد عنبریان دانشگاه همدان
بهنام غلامی بروجنی آسیب شناسی ورزشی دانشگاه بو علی سینا
نرمین غنی زاده حصار توانبخشی ورزشی استادیار/ دانشگاه ارومیه معاون پژوهشی و نحصیلات تکمیلی
غلامعلی قاسمی دانشگاه اصفهان
مهدی قیطاسی آسیب شناسی ورزشی استادیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
محمد کریمی زاده اردکانی آسیب شناسی ورزشی، طب ورزشی استادیار گروه بهداشت و طب روزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ایران
صدیقه کهریزی
مسعود گلپایگانی
خانم گندمی
امیر لطافت کار دانشگاه خوارزمی
سپیده لطیفی گروه آموزشی بهداشت و طب ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
علی یلفانی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
فریبا محمدی آسیب شناسی ورزشی، توانبخشی ورزشی عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رغد معمار طب ورزشی استادیار هییت علمی
هومن مینونژاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
رضا مهدوی نژاد توانبخشی ورزشی دانشگاه اصفهان
محمدحسین ناصرملی آسیب شناسی ورزشی moazzen daneshgah
علی اصغر نورسته دانشیار دانشگاه گیلان،دانشگاه گیلان
سید علی اکبر هاشمی جواهری عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
فریبرز هوانلو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران