داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
احمد ابراهیمی عطری هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا احمدی دانشجوی دکترا توانبخشی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
لیلا احمدنژاد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا
منصور اسلامی طب ورزشی پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ورزشی - گروه بیومکانیک ورزشی
حامد اسماعیلی طب ورزشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان
سعید ایل بیگی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
یعقوب الوار مدرس دانشگاه
محمدتقی امیری خراسانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا امیرسیف الدینی عضو هیات علمی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام آهنجان رییس گروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاه امیرکبیر
فریده باباخانی دانشگاه علامه طباطبایی
سعید بحیرایی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران، کرمان
امیر حسین براتی طب ورزشی دانشگاه شهیدبهشتی
رامین بیرانوند آسیب شناسی ورزشی دانشگاه لرستان
ناهید بیگدلی توانبخشی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا
مائده تقی زاده آسیب شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
ملیحه حدادنژاد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه خوارزمی
علی حیدریان پور
ناهید خوشرفتار یزدی طب ورزشی هیئت علمی / دانشگاه فردوسی مشهد
حسن دانشمندی دانشیار دانشگاه گیلان
رضا رجبی دانشگاه تهران
حسن رهبان فرد گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سجاد روشنی آسیب شناسی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
زهرا رئیسی گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک
مصطفی زارعی عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی
حجت زمانی ثانی توانبخشی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز
شهرزاد زندی طب ورزشی گروه بهداشت و طب ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرزانه ساکی دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا سیدی طب ورزشی استادیار گروه طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
حسین شاهرخی آسیب شناسی ورزشی استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
بهناز شاه طهماسبی آسیب شناسی ورزشی دانشگاه فردوسی/مشهد/ایران
کیوان شریف مرادی توانبخشی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کاشان
شهناز شهربانیان توانبخشی ورزشی Bou Ali Sina University
شهناز شهرجردی آسیب شناسی ورزشی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی-فیزیولوژی-دانشکده علوم ورزشی-دانشگاه اراک-اراک-ایران
منصور صاحب الزمانی دانشگاه شهید باهنرکرمان
حیدر صادقی استاد تمام، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی
مرتضی صادقی توانبخشی ورزشی استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فواد صیدی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
پریسا صداقتی آسیب شناسی ورزشی هیات علمی
هادی صمدی استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
حسین عاشوری آسیب شناسی ورزشی هیات علمی دانشگاه پیام نور
محبوبه عالم زاده دانشکده علوم ورزشی - دانشگاه بوعلی همدان
حامد عباسی آسیب شناسی ورزشی دبیر گروه آسیب شناسی ورزشی و عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی
سیده منیژه عربی
مسعود عزیزیان آسیب شناسی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا
آزاده عسگرپور آسیب شناسی ورزشی گروه علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده تربیت بدنی
محمد حسین علیزاده دانشگاه تهران
مهرداد عنبریان دانشگاه همدان
بهنام غلامی بروجنی آسیب شناسی ورزشی استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه مازندران
نرمین غنی زاده حصار توانبخشی ورزشی استادیار/ دانشگاه ارومیه معاون پژوهشی و نحصیلات تکمیلی
فرناز فخری دانشگاه اراک
میلاد فدایی ده چشمه آسیب شناسی ورزشی گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان/ رشت/ ایران
عباس فرجاد توانبخشی ورزشی دانشگاه بیرجند
غلامعلی قاسمی توانبخشی ورزشی دانشگاه اصفهان
مهدی قیطاسی آسیب شناسی ورزشی دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
محمد کریمی زاده اردکانی آسیب شناسی ورزشی، طب ورزشی استادیار گروه بهداشت و طب روزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ایران
صدیقه کهریزی
مسعود گلپایگانی
بهناز گنجی آسیب شناسی ورزشی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزانه گندمی دانشگاه بوعلی سینا
امیر لطافت کار دانشگاه خوارزمی
سپیده لطیفی گروه آموزشی بهداشت و طب ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
علی یلفانی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
شهرام لنجان نژادیان عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
فریبا محمدی آسیب شناسی ورزشی، توانبخشی ورزشی عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
هیمن محمدی آسیب شناسی ورزشی هیات علمی
ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه آسیب شناسی ورزشی دانشگاه ارومیه
رغد معمار طب ورزشی استادیار هییت علمی
عباس معمارباشی توانبخشی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
نازنین مقدادی استاد مدعو در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
افشین مقدسی توانبخشی ورزشی گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران.
زینب مندعلی زاده
هومن مینونژاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
رضا مهدوی نژاد توانبخشی ورزشی دانشگاه اصفهان
احمدرضا موحدی توانبخشی ورزشی استاد دانشگاه اصفهان
سجاد مومنی
محمدحسین ناصرملی آسیب شناسی ورزشی moazzen daneshgah
فرزاد ناظم طب ورزشی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی .دانشگاه بوعلی سینا
علی اصغر نورسته دانشیار دانشگاه گیلان،دانشگاه گیلان
سید علی اکبر هاشمی جواهری عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
فریبرز هوانلو توانبخشی ورزشی دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران