ویژگی های یک مقاله ی علمی

بیست جزء ساختاری و مفهومی معمول در مقاله های علمی - پژوهشی 

 

 جهت مطالعه متن کامل کلیک نمایید

برگرفته از:  منصوریان، یزدان (1388). «صد ویژگی یک مقالۀ علمی-پژوهشی خوب». کتاب ماه: کلیات اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسای، شمارۀ 145: صص 66-77.