پژوهش در توانبخشی ورزشی (RSR) - فرایند پذیرش مقالات