درباره نشریه

نشریه ی پژوهش در توانبخشی ورزشی به صورت دوفصلنامه با امتیاز علمی – پژوهشی با درجه ISC منتشر می گردد. حوزه فعالیت این نشریه بر اساس تایید و تاکید کمیسیون نشریات علمی کشور، در زمینه های توانبخشی ورزشی، طب ورزشی و آسیب شناسی ورزشی می باشد.