اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهرداد عنبریان

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

m_anbarianatyahoo.com

سردبیر

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور صاحب الزمانی

ورزش درمانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

sahebozamaniatyahoo.com

دکتر فرزاد ناظم

فیزیولوژی ورزش بالینی استاد دانشگاه بوعلی سینا

farzadnazem2atgmail.com

دکترحسن دانشمندی

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی استاد دانشگاه گیلان

daneshmandi_phatyahoo.com

دکتر محمد حسین علیزاده

دانشگاه تهران

mhalizadeh47atyahoo.com

دکتر رضا رجبی

بهداشت و طب ورزشی استاد دانشگاه تهران

rrajabi.com
rrajabiatut.ac.ir

دکتر غلامعلی قاسمی

دانشیار دانشگاه اصفهان

gh.ghasemiatyahoo.com

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniatyahoo.com

دکتر مهرداد عنبریان

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

m_anbarianatyahoo.com

دبیر اجرایی

مهندس صفانه صادقیان

مهندس کامپیوتر ( نرم افزار) کارشناس کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا

journal_tavaatyahoo.com