اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهرداد عنبریان

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

m_anbarianyahoo.com

سردبیر

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور صاحب الزمانی

ورزش درمانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

sahebozamaniyahoo.com

دکتر فرزاد ناظم

استاد دانشگاه بوعلی سینا

farzadnazem2gmail.com

دکترحسن دانشمندی

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی استاد دانشگاه گیلان

daneshmandi_phyahoo.com

دکتر محمد حسین علیزاده

دانشگاه تهران

mhalizadeh47yahoo.com

دکتر رضا رجبی

بهداشت و طب ورزشی استاد دانشگاه تهران

rrajabi.com
rrajabiut.ac.ir

دکتر غلامعلی قاسمی

دانشیار دانشگاه اصفهان

gh.ghasemiyahoo.com

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniyahoo.com

دکتر مهرداد عنبریان

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

m_anbarianyahoo.com

دبیر اجرایی

مهندس صفانه صادقیان

مهندس کامپیوتر ( نرم افزار) کارشناس کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا

journal_tavayahoo.com