اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهرداد عنبریان

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

m_anbarianatyahoo.com

سردبیر

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور صاحب الزمانی

ورزش درمانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

sahebozamaniatyahoo.com

دکترحسن دانشمندی

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی استاد دانشگاه گیلان

daneshmandi_phatyahoo.com

دکتر نادر رهنما

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی استاد دانشگاه اصفهان

rahnamanaderatyahoo.com

دکتر رضا رجبی

بهداشت و طب ورزشی استاد دانشگاه تهران

rrajabi.com
rrajabiatut.ac.ir

دکتر وحید ذوالاکتاف

توانبخشی قلب دانشیار دانشگاه اصفهان

vahidatsprt.ui.ac.ir

دکتر صدیقه کهریزی

فیزیوتراپی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

kahrizi20atyahoo.com

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniatyahoo.com

دکتر مهرداد عنبریان

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

m_anbarianatyahoo.com

دکتر سید محمد مهدی هزاوه ئی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان

hazaveheiatyahoo.com

دبیر اجرایی

مهندس صفانه صادقیان

مهندس کامپیوتر ( نرم افزار) کارشناس کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا

journal_tavaatyahoo.com