دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، شهریور 1399 
تاثیر برنامه تمرینی ثبات‌بخشی پویای عصبی عضلانی بر آزمون غربالگری حرکات عملکردی

صفحه 21-31

10.22084/rsr.2021.22688.1535

لیلی مهدیه؛ وحید ذوالکتاف؛ یاور زارعی؛ فریبا لسانی؛ مجتبی بابایی خورزوقی


تاثیر ریتم شبانه روزی بر تغییرات حس عمقی مفصل زانو در مردان سالمند شهرکرمان

صفحه 45-54

10.22084/rsr.2020.21576.1506

احسان ابراهیمی پور؛ فرشته ثابت؛ مهرداد عنبریان؛ محمدرضا امیرسیف الدینی