تاثیر ریتم شبانه روزی بر تغییرات حس عمقی مفصل زانو در مردان سالمند شهرکرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استاد/ دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 گروه بیومکانیک، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان،

10.22084/rsr.2020.21576.1506

چکیده

زمینه وهدف:حس عمقی از عوامل مهم د پیشگیری ازآسیب به شمار میرود که تحت تأثیر عوامل بسیاری ازجمله ریتم شبانه روزی موجوددربدن انسان است.اختلال درعملکردحس عمقی میتواندخطر بروزآسیب وسقوط رادر سالمندان افزایش دهد.هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر دو زمان روز بر دقت عملکرد حس عمقی مفصل زانو در مردان سالمند شهر کرمان بود.روش برسی:تعداد20مردسالمندبامیانگین سن6.34 ± 68.09سال،قد6.99±171.23و وزن10.54±75.12براساس معیارهای ورودبه تحقیق و به شکل هدفمند از میان60نفرداوطلب شرکت کننده به عنوان آزمودنی انتخاب شدند.خطای بازسازی زاویه‌ای مفصل زانودر دو زمان مختلف روز(7/5 صبح و5 عصر)و در دو زاویه هدف 45 و60 درجه فلکسیون توسط روش مارکرگذاری پوستی و عکس‌برداری دیجیتال به وسیله دوربین هندیکم اندازه‌گیری شد.برای تجزیه و تحلیل عکس‌ها ازنرم افزار اُتوکد وبرای مقایسه داده‌هادرساعات مختلف از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد.یافته‌ها:هرچند رکوردهای متفاوتی در ساعات مختلف ثبت شد و با اینکه میانگین خطاهای بازسازی درساعات ابتدایی روزکمتر بود،طبق نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت معنیداری در نتایج اندازه گیریهای خطای بازسازی هردوزاویه°45(0.591=p)و60°(0.310=p)مفصل زانو درساعات مختلف روز مشاهده نشد.نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج به دست آمده ازاین تحقیق، به نظر میرسد که دقت عملکرد حس عمقی در مفصل زانو تحت تأثیر ریتم شبانه روزی قرار نداشته و بر این اساس،تفاوتی در احتمال بروز آسیب دیدگی و احتمالا سقوط سالمندان درساعات مختلف شبانه روز ناشی ازعملکرد متفاوت این حس وجودندارد.اما با توجه به وجود تفاوت هرچند غیرمعنیداردررکوردهای مختلف ازساعات مختلف شبانه روز،توصیه میشودکه سالمندان درساعات انتهایی روزبیشتر به عوامل خارجی افتادن نظیر ناهمواری سطح زمین توجه داشته وازانجام فعالیتهایی که تعادل وحس عمقی بیشتری میطلبد،خودداری کنند.

کلیدواژه‌ها