تاثیر تمرینات پایداری عصبی عضلانی پویا (DNS) بر تعادل پویا و ناتوانی عملکردی ورزشکاران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

3 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

10.22084/rsr.2021.23342.1550

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات پایداری عصبی عضلانی پویا (DNS ) بر تعادل پویا و ناتوانی عملکردی ورزشکاران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی می باشد.
مواد و روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و شکل اجرای آن از نوع نیمه تجربی،کاربردی و یک سویه کور، با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. نمونه های پژوهش شامل 24 ورزشکار رشته های تیمی مرد دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی بودند که در دو گروه مساوی تصادفی کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته تمرینات پایداری عصبی عضلانی پویا را انجام دادند . گروه کنترل در طی این مدت زمان در هیچ گونه فعالیت درمانی و توانبخشی شرکت نداشتند همچنین قبل و بعد از مداخله به منظور ارزیابی ناتوانی عملکردی پرسشنامه استوستری و به منظور ارزیابی تعادل پویا آزمون Y استفاده گردید. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون t مستقل مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: با توجه به یافته های این مطالعه تمرینات پایداری عصبی عضلانی پویا موجب بهبود ناتوانی عملکردی و تعادل پویا در ورزشکاران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی می شود می شود. بنابراین به نظر می رسد که تمرینات DNS تمرینات موثری در برنامه توانبخشی ورزشکاران دارای کمرد مزمن غیر اختصاصی باشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها تمرینات DNS موجب بهبود ناتوانی عملکردی و تعادل پویا در ورزشکاران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی می شود می شود.

کلیدواژه‌ها