تاثیر هشت هفته تمرینات با کش بر حس عمقی مفصل شانه بازیکنان نخبه مرد بسکتبال با ویلچر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناسی ارشد، رشته آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

2 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه شهیدبهشتی

4 عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

10.22084/rsr.2020.21388.1502

چکیده

مفصل‌شانه ورزشکاران بسکتبال‌با ویلچر به علت حرکات پرتابی بالای سر، فعالیت های تکراری راندن ویلچر و تحمل وزن بدن، متحمل فشارها و آسیب‌های زیادی می‌شود که منجربه کاهش حس‌عمقی خواهدشد. هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته برنامه تمرینات با کش بر حس‌عمقی مفصل شانه ورزشکاران نخبه مرد بسکتبال با ویلچر بود. روش بررسی: 14 بازیکن (8 نفر گروه تمرین، 6 نفر گروه کنترل) از 2 باشگاه در استان تهران در این پژوهش شرکت کردند. تیم‌ها به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در ابتدا با دستگاه ایزوکنتیک بایودکس،‌ حس‌عمقی عضلات چرخاننده‌های داخلی و خارجی دست برتر بازیکنان، از دو روش حس ‌موقعیت‌ مفصل(JPS) و آستانه تشخیص حرکت (TTDM) به وسیله دستگاه آیزوکنتیک بایودکس سیستم 4 اندازه‌گیری شد،‌ سپس گروه مداخله به مدت هشت هفته برنامه پیشگیری از آسیب شانه با کش را اجرا کردند و در انتها از هر دو گروه مجددا با دستگاه ایزوکنتیک آزمون گرفته‌شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که این برنامه تمرینی باعث افزایش حس‌عمقی چرخش‌دهنده‌های‌داخلی و خارجی می‌شود ( 05/0p <). نتیجه گیری: از یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه‌گرفت که برنامه تمرینی پیشگیری از آسیب شانه با استفاده از کش بر حس‌عمقی چرخش‌دهنده‌های‌داخلی وخارجی ‌شانه ورزشکاران بسکتبال‌با‌ ویلچر بسیار اثرگذار بوده‌است. بنابراین به مربیان و بازیکنان بسکتبال‌با ویلچر و بازیکنان دیگر رشته‌های ورزشی و ویلچررانان غیر ورزشکار توصیه می‌شود این برنامه تمرینی را در طولانی‌مدت جهت بهبود حس‌عمقی عضلات شانه اجرا نمایند.

کلیدواژه‌ها