تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی در آب بر درد و نوسانات پاسچر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک

چکیده

زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایع­ ترین و پرهزینه ­ترین مشکلات پزشکی در جوامع امروز است. هدف از مطالعه ­ی حاضر تأثیر هشت هفته تمرین درمانی با ترکیبی از تمرینات پیاده ­روی و تقویت عضلات مرکزی در آب بر درد و نوسانات پاسچر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.
روش بررسی: 20 زن مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی در دو گروه تجربی و کنترل در مطالعه حاضر شرکت کردند. بیماران در گروه تجربی هشت هفته (سه جلسه در هر هفته) تمرینات ترکیبی (پیاده ­روی و تقویت عضلات مرکزی) در آب را انجام دادند. بیماران در گروه کنترل در این مدت تحت درمان خاصی قرار نداشتند. قبل و بعد از مداخله درد و نوسانات پاسچر به ترتیب با استفاده از مقیاس سنجش بصری درد و دستگاه اندازه ­گیری فشار کف‌پایی ثبت شد. از نرم‌افزار 21 SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری استفاده شد (05/0p≤).
یافته­ ها: نتایج به‌دست آمده در متغیرهای درد (000/0=p)، نوسانات قدامی خلفی (001/0=p)، محدوده نوسانات (02/0=p)، طول مسیر مرکز فشار (008/0=p) و سرعت نوسانات (009/0=p) پس از هشت هفته تمرین درمانی در گروه تجربی تفاوت معنی ­داری نشان داد. در متغیر نوسانات داخلی خارجی گروه تجربی و هیچ یک از متغیرهای گروه کنترل تفاوت معنی­ داری پس از گذشت هشت هفته مشاهده نشد (05/0p˃).
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده استفاده از پروتکل ترکیبی در محیط آب بر روی کاهش درد و نوسانات پاسچر در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی مؤثر واقع شد. بنابراین استفاده از پروتکل مطالعه حاضر در ترکیب با محیط آب جهت بهبود تعادل و درمان این بیماران پیشنهاد می ­شود.

کلیدواژه‌ها


Ariyoshi, M., Sonoda, K., Nagata, K., Mashima, T., Zenmyo, M., Paku, C., Takamiya, Y., Yoshimatsu, H., Hirai, Y., Yasunaga, H., Akashi, H., Imayama, H., Shimokobe, T., Inoue, A., & Mutoh, Y. (1999). "Efficacy of aquatic exercises for patients with low-back pain". The Kurume Medical Journal, 46(2), 91–96. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10410527
Bressel, E., Dolny, D. G., & Gibbons, M. (2011). "Trunk muscle activity during exercises performed on land and in water". Medicine and Science in Sports and Exercise, 43(10), 1927–1932. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318219dae7
Bressel, E., Dolny, D. G., Vandenberg, C., & Cronin, J. B. (2012). "Trunk muscle activity during spine stabilization exercises performed in a pool". Physical Therapy in Sport, 13(2), 67–72. https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2011.06.002
Brumagne, S., Janssens, L., Knapen, S., Claeys, K., & Suuden-Johanson, E. (2008). "Persons with recurrent low back pain exhibit a rigid postural control strategy". European Spine Journal, 17(9), 1177–1184. https://doi.org/10.1007/s00586-008-0709-7
Caffaro, R. R., França, F. J. R., Burke, T. N., Magalhães, M. O., Ramos, L. A. V., & Marques, A. P. (2014). "Postural control in individuals with and without non-specific chronic low back pain: a preliminary case-control study". European Spine Journal : Official Publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 23(4), 807–813.  https://doi.org/10.1007/s00586-014-3243-9
Cole, A. J., & Becker, b. E. (2004). Preview of Comprehensive aquatic therapy. Butterworth-Heinmann.
Dagenais, S., Caro, J., & Haldeman, S. (2008). "A systematic review of low back pain cost of illness studies in the United States and internationally". The Spine Journal: Official Journal of the North American Spine Society, 8(1), 8–20. https://doi.org/10.1016/j.spinee.2007.10.005
Frost, L. R., & Brown, S. H. M. (2016). "Muscle activation timing and balance response in chronic lower back pain patients with associated radiculopathy". Clinical Biomechanics, 32, 124-130. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2015.12.001
Garg, A., Pathak, H., Churyukanov, M. V., Uppin, R. B., & Slobodin, T. M. (2020). "Low back pain: critical assessment of various scales". In European Spine Journal, Vol. 29, Issue 3: 503–518. Springer. https://doi.org/10.1007/s00586-019-06279-5
Gholami Borujeni, B., & Yalfani, A. (2019). "Correlation of pain and lumbar arch with electromyography of ankle muscle in athletes with low back pain". Anesthesiology and Pain, 10(3), 105–118.
Kavcic, N., Grenier, S., & McGill, S. M. (2004). "Quantifying tissue loads and spine stability while performing commonly prescribed low back stabilization exercises". Spine, 29(20), 2319–2329. https://doi.org/10.1097/01.brs.0000142222.62203.67
Keane, L. G. (2017). "Comparing AquaStretch with supervised land based stretching for Chronic Lower Back Pain". Journal of Bodywork and Movement Therapies, 21(2), 297–305. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2016.07.004
Khalkhali Zavieh, M., Ghasemi M., Mirzaei F, Parandeh H. "Studying the Effect of Lumbar Stabilization Exercise on Proprioception of Lumbosacral Spine in Healthy Young Women". Pajoohande. 2009; 14 (1): 21-26.
Kibler, W. Ben, Press, J., & Sciascia, A. (2006). "The role of core stability in athletic function". Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 36(3), 189–198. https://doi.org/10.2165/00007256-200636030-00001
Liu-Ambrose, T., Eng, J. J., Khan, K. M., Mallinson, A., Carter, N. D., & McKay, H. A. (2002). "The Influence of Back Pain on Balance and Functional Mobility in 65- to 75-Year-Old Women with Osteoporosis". Osteoporosis International, 13(11), 868–873. https://doi.org/10.1007/s001980200119
Panjabi, M. M. (1992). "The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement". Journal of Spinal Disorders, 5(4), 383–389; discussion 397. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1490034
Richardson, C. A., & Jull, G. A. (1995). "Muscle control–pain control. What exercises would you prescribe?". Manual Therapy, 1(1), 2–10. https://doi.org/10.1054/math.1995.0243
Ruhe, A., Fejer, R., & Walker, B. (2011). "Center of pressure excursion as a measure of balance performance in patients with non-specific low back pain compared to healthy controls: a systematic review of the literature". European Spine Journal, 20(3), 358–368. https://doi.org/10.1007/s00586-010-1543-2
Saggini, R., Cancelli, F., Di Bonaventura, V., Bellomo, R. G., Pezzatini, A., & Carniel, R. (2004). "Efficacy of two micro-gravitational protocols to treat chronic low back pain associated with discal lesions: A randomized controlled trial". Europa Medicophysica, 40(4), 311–316.
Suh, J. H., Kim, H., Jung, G. P., Ko, J. Y., & Ryu, J. S. (2019). "The effect of lumbar stabilization and walking exercises on chronic low back pain: A randomized controlled trial". Medicine, 98(26), e16173. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000016173
Vera-Garcia, F. J., Elvira, J. L. L., Brown, S. H. M., & McGill, S. M. (2007). "Effects of abdominal stabilization maneuvers on the control of spine motion and stability against sudden trunk perturbations". Journal of Electromyography and Kinesiology, 17(5), 556–567. https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2006.07.004
Yalfani, A; Maleki, B., & Raeisi, Z. (2019). "The effect of aquatic exercise therapy on the pain, disability and gait parameters of women with chronic low back pain". Scientific Journals Management System, 17(18), 57–67. https://jsmt.khu.ac.ir/article-1-401-en.html
Yalfani, Ali; & Raeisi, Z. (2015). "Force Distribution and Center of Pressure Variation in Female with and without Patellofemoral Pain Syndrome". Journal of Sport Medicine, 7(1), 57–68. https://doi.org/10.22059/JSMED.2015.53796
Yalfani, Ali; Ahmadnezhad, L., Gholami, B., & Mayahi, F. (2018). "The Effect of Six-Weeks Aquatic Exercise Therapy on Static Balance, Function oOf Trunk And Pelvic Girdle Muscles, Pain, And Disability in Woman With Chronic Low Back Pain". Nian Journal of Health Education and Health Promotion, 05(04), 288–295. https://doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.288
Yalfani, Ali; Asgarpour, A., & Raeisi, Z. (2019). "Comparing the effective interventions on plantar and ankle proprioception in balance control with and without fatigue". J Shahrekord Univ Med Sci, 21(1), 45–50. https://doi.org/10.15171/jsums.2019.08
Yalfani, Ali; Gholami Borujeni, B., Ahmadnezhad, L., & Esmi, S. (2017). "The Effect of Aquatic Therapy on the Balance and Hamstring Flexibility in Females with Chronic Low Back Pain". Iranian Journal of Rehabilitation Research, 3(3), 39–47. http://ijrn.ir/article-1-249-en.html
Yalfani, Ali; Raeisi, Z., & Koumasian, Z. (2020). "Effects of eight-week water versus mat pilates on female patients with chronic nonspecific low back pain: Double-blind randomized clinical trial". Journal of Bodywork and Movement Therapies, 24(4), 70–75. https://doi.org/10.1016/j.jbmt. 2020.06.002