تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی در آب بر درد و نوسانات پاسچر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک

10.22084/rsr.2021.23799.1559

چکیده

زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایع‌ترین و پرهزینه‌ترین مشکلات پزشکی در جوامع امروز است. هدف از مطالعه‌ی حاضر تاثیر هشت هفته تمرین درمانی با ترکیبی از تمرینات پیاده‌روی و تقویت عضلات مرکزی در آب بر درد و نوسانات پاسچر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.
روش بررسی: 20 زن مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی در دو گروه تجربی و کنترل در مطالعه حاضر شرکت کردند. بیماران در گروه تجربی هشت هفته (سه جلسه در هر هفته) تمرینات ترکیبی(پیاده‌روی و تقویت عضلات مرکزی) در آب را انجام دادند. بیماران درگروه کنترل در این مدت تحت درمان خاصی قرار نداشتند. قبل و بعداز مداخله درد و نوسانات پاسچر به ترتیب با استفاده از مقیاس سنجش بصری درد و دستگاه اندازه‌گیری فشار کف پایی ثبت شد. از نرم افزار SPSS-21برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری استفاده شد(05/0p≤).
یافته‌ها: نتایج بدست آمده در متغیرهای درد (000/0=p)، نوسانات قدامی خلفی (001/0=p)، محدوده نوسانات ( 02/0=p)، طول مسیر مرکز فشار( 008/0=p) و سرعت نوسانات( 009/0=p) پس از هشت هفته تمرین درمانی در گروه تجربی تفاوت معنی‌داری نشان داد. در متغیر نوسانات داخلی خارجی گروه تجربی و هیچ یک از متغیرهای گروه کنترل تفاوت معنی‌داری پس از گذشت هشت هفته مشاهده نشد( 05/0p˃).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از پروتکل ترکیبی در محیط آب بر روی کاهش درد و نوسانات پاسچر در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی موثر واقع شد. بنابراین استفاده از پروتکل مطالعه حاضر در ترکیب با محیط آب جهت بهبود تعادل و درمان این بیماران پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها