مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی و تمرین در آب بر تعادل ایستا و پویا دختران کم توان ذهنی آموزش‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه ازاد کرج

2 معاونت برنامه ریزی، حوزه ریاست دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه ازاد

10.22084/rsr.2021.22740.1536

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی و تمرین در آب بر تعادل، انعطاف ناحیه تنه و عملکرد اندام تحتانی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش : نمونه های تحقیق شامل 30دانش آموز دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر مدرسه استثنایی نظام مافی می‌باشند که به طور تصادفی به دو گروه تجربی(20نفر) و کنترل(10نفر) تقسیم شدند. جهت اندازه‌گیری تعادل ایستا از آزمون اصلاح شده لک لک، تعادل پویا تست راه رفتن پاشنه به پنجه، استفاده گردید. سپس گروه تجربی به مدت 8 هفته (3جلسه در هفته) تمرینات خود را در محیط استخر انجام دادند و گروه کنترل در طول مطالعه از انجام هرگونه فعالیت اجتناب نمودند.
یافته‌ها:یافته‌های آماری نشان داد که در اندازه‌گیری تعادل ایستا و پویا تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بیشتر از تمرینات در آب بود (05/0p <). در انعطاف پذیری تاثیر تمرینات در آب بیشتر از تمرینات ثبات مرکزی (05/0p <) و در عملکرد اندام تحتانی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بیشتر از تمرینات در آب بود (05/0p <).
نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر مشاهده شد که تمرینات ثبات مرکزی و همچنین تمرینات در محیط آب باعث افزایش تعادل ایستا و پویا در کودکان کم توان ذهنی می‌گردد. تمرینات ثبات مرکزی از طریق تقویت عضلات عمقی بدن در ناحیه شکم، لگن و ران ها و همچنین ثبات و استحکام نواحی نام برده می تواند برای کودکان کم توان ذهنی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها