تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات داینامیک عصبی - عضلانی بر میزان درد، دامنه حرکتی و استقامت عضلانی منتخب تنه در زنان مبتلا به کمردرد مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی امدادگر ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 گره تربیت بدنی و علوم پزشکی،دانشکده شهید چمران کرمان،دانشگاه فنی و حرفه ای،تهران،ایران

10.22084/rsr.2020.21265.1496

چکیده

زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایع ترین معضلات جوامع مختلف دنیا، به ویژه کشورهای صنعتی است، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات ثبات داینامیک بر میزان درد، دامنه حرکتی و استقامت عضلانی تنه در زنان مبتلا به کمردرد مزمن بود.
روش بررسی: آزمودنی ها این تحقیق شامل 30 زن مبتلا به کمر درد مزمن غیر ورزشکار در دامنه سنی بین 19 تا 48 سال و بصورت تصادفی به دو گروه تجربی (n=15) و کنترل (n=15 ) تقسیم شدند. کلیه آزمودنی ها ابتدا توسط پرسشنامه استوستری مورد ارزیابی قرار گرفتند. از مقیاس بصری درد، گونیامتر و آزمون ایتو به ترتیب جهت تعیین درد، دامنه حرکتی و استقامت عضلانی بکار گرفته شد. سپس گروه تجربی برنامه تمرینی ثبات داینامیک عصبی - عضلانی (DNS) را به مدت هشت هفته، اما گروه کنترل برنامه بازتوانی خاصی را دریافت نکردند. از هر دو گروه تجربی و کنترل پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد، در پژوهش حاضر از آزمون تی زوجی و تی مستقل برای تجزیه تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که پس از هشت هفته تمرینات ثبات داینامیک عصبی و عضلانی بر متغیر درد، استقامت عضلانی و دامنه حرکتی تاثیر معنی‌داری (p≤0.05) داشت.
نتیجه گیری: تمرینات ثبات داینامیک عصبی- عضلانی (DNS) با تمرکز بر روند رشد طبیعی سیستم حرکتی، باعت کاهش درد، افزایش دامنه حرکتی عضلات کمر و افزایش استقامت عضلانی عضلات تنه در زنان مبتلا به کمر درد مزمن می شود.
واژگان کلیدی: تمرینات DNS ، کمر درد مزمن، دامنه حرکتی، استقامت عضلانی منتخب تنه

کلیدواژه‌ها