تأثیر 8 هفته تمرینات اسکات تک‌پا بر تعادل، قدرت اندام تحتانی و کیفیت زندگی دانش آموزان کم‌توان ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).اصفهان.ا

2 دانشیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22084/rsr.2020.21815.1511

چکیده

زمینه و هدف: افراد کم‌توان ذهنی به دلیل مشکلات خاص ذهنی و جسمی کم تحرک هستند و دچار اختلالات عملکردی حرکتی می باشند. بنابراین هدف این تحقیق مطالعه تأثیر هشت هفته تمرینات اسکات تک‌پا بر تعادل، قدرت اندام تحتانی و کیفیت زندگی دانش آموزان کم‌توان ذهنی بود.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 30 نفر از دانش آموزان 7 تا 11 ساله پسر با بهره هوشی 50 تا 70، به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و در دو گروه (15 نفره) تجربی و کنترل همتاسازی شدند. جهت ارزیابی تعادل و قدرت اندام تحتانی آزمودنی‌ها از آزمون قابلیت حرکتی بروئینینکس- اوزرتسکی و جهت ارزیابی کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی کامینز استفاده شد. گروه تجربی به مدت 8 هفته (سه جلسه 60 دقیقه‌ای) تمرینات اسکات تک‌پا را انجام دادند. در این مدت گروه کنترل بدون برنامه تمرینی خاصی بودند. در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تعیین اثر بخشی تمرینات آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری به کمک نرم‌افزار SPSS-19 به کار رفت. سطح معنی‌داری در کلیه تحلیل‌ها 5./. در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمرینات اسکات تک‌پا تأثیر معنی‌داری بر تعادل ایستا و پویا، قدرت اندام تحتانی و کیفیت زندگی کودکان کم‌توان ذهنی داشته است (5./0p=).
نتیجه‌گیری: از تمرینات اسکات تک‌پا به‌منظور بهبود تعادل ایستا، پویا، قدرت اندام تحتانی و کیفیت زندگی کودکان کم‌توان ذهنی می‌توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها