دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، شهریور 1401 

مقاله پژوهشی

طراحی و اجرای سیستم نظارت بر آسیب های ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران

صفحه 1-19

10.22084/rsr.2019.18673.1442

مجتبی ابراهیمی ورکیانی؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد