دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، بهمن 1401 

مقاله مروری

مروری بر آزمون‌های عملکردی ارزیابی تعادل در افراد دارای نقص شنوایی

صفحه 51-62

10.22084/rsr.2023.26056.1633

پریسا صداقتی؛ عاطفه سادات حسینی؛ حامد زارعی؛ فاطمه حیدری