دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، بهمن 1400 
مقایسه عملکرد دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی دبستان در آزمون غربالگری حرکات عملکردی

صفحه 75-84

10.22084/rsr.2020.18441.1438

جعفر کتابچی؛ هومن مینونژاد؛ ملیحه نجد؛ لیلی مهدیه؛ احسان رضوانی؛ احسان طسوجیان


تاثیر ورزش بوکس بر ساختارقامتی، تیپ بدنی و ترکیب بدنی بازیکنان حرفه ای

صفحه 117-125

10.22084/rsr.2022.25319.1600

سعید ابراهیمی کلاریجانی؛ سیدکاظم موسوی ساداتی؛ عبدالرسول دانشجو