دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، خرداد 1400 

مقاله پژوهشی

ارتباط بین میزان شیوع آسیب با رده‌های سنی و شاخص تودة بدنی در بازیکنان فوتبال پسر 7 تا 12 سالة شهر کرمان

صفحه 85-92

10.22084/rsr.2022.25287.1594

مریم شریفی؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی؛ روح ا... نیکویی؛ محمدرضا امیرسیف الدینی