تاثیر ورزش بوکس بر ساختارقامتی، تیپ بدنی و ترکیب بدنی بازیکنان حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی – امدادگری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار بیومکانیک آسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بوکس یکی از رشته ­های رزمی پرطرفدار می ­باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه وضعیت بدنی بوکسورهای تیم ملی ایران با افراد عادی و ارتباط تیپ بدنی با وزن عضله و چربی بود.
روش بررسی: شرکت کنندگان تحقیق حاضر 56 نفر بودند، گروه تجربی 28 بوکسور حرفه‌ای بودند که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند از بین شرکت کنندگان در اردوی تیم ملی انتخاب شدند و گروه کنترل نیز شامل ۲۸ فرد غیرورزشکار بود. در پژوهش حاضر از مدل هیث-کارتر، دستگاه بادی کامپوزیشن و نرم‌افزار پردازش تصویری حرکات استفاده شد. آزمون تی مستقل جهت مقایسه بین دو گروه و همچنین از آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط ­سنجی استفاده ­شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که در متغیرهای چین بازو، چین تحت کتفی، چین زیر شکم، چین ساق و قطر کندیل بازو، چربی احشایی، درصد چربی، درصد عضله، شانه نابرابر، وزن عضله و توده چربی تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت (05/0≥P). با توجه به نتایج تیپ غالب بوکسورهای حرفه ­ای اکثرا از نوع اکتومورفیک - مزوفورف می­ باشند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر می ­توان گفت که بوکسورهای حرفه­ ای از نظر ویژگی­ های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی متمایزتر هستند. با توجه به سبک مبازره این رشته ورزشی وجود ناهنجاری شانه نابرابر در این ورزشکاران رایج است. لذا به مربیان پیشنهاد می ­شود از تمرینات جامع جهت اصلاح این ناهنجاری و همچنین بهبود عملکرد ورزشی در بین بوکسورها بهترین نوع تمرینی را اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها


Ackland, T. R., Elliott, B., & Bloomfield, J. )2009(. Applied anatomy and biomechanics in sport: Human Kinetics.
Akgul, M. N., & Cakmakci, O. )2017(. "The effect of 6-weeks competition period training on body composition of boxers". Turkish Journal of Sport and Exercise, 19(2): 190-195.
Bal, E., Bulgan, Ç., Bingül, B. M., & Tan, H. )2021(. "Determining the Somato-Type Characteristics of Turkish Male National Boxers". International Journal of Curriculum and Instruction, 13(1): 400-410.
Bayios, I. A., Bergeles, N. K., Apostolidis, N. G., Noutsos, K. S., & Koskolou, M. D. )2006(. "Anthropometric, body composition and somatotype differences of Greek elite female basketball, volleyball and handball players". Journal of sports medicine and physical fitness, 46(2): 271.
Bektaş, Y., Özer, B. K., Gültekin, T., Sağir, M., & Galip, A. )2007(. "Bayan Basketbolcularin Antropometrik Özellikleri: Somatotip Ve Vücut Bileşimi Değerleri". Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2): 52-62.
Campa, F., Bongiovanni, T., Matias, C. N., Genovesi, F., Trecroci, A., Rossi, A., Toselli, S. )2020(. "A New Strategy to Integrate Heath–Carter Somato type Assessment with Bioelectrical Impedance Analysis in Elite Soccer Players". Sports, 8(11): 142.
Carter, J. L., Carter, J. L., & Heath, B. H. )1990(. Somatotyping: development and applications (Vol. 5): Cambridge university press.
Catikkas, F., Kurt, C., & Atalag, O. )2013(. "Kinanthropometric attributes of young male combat sports athletes". Collegium antropologicum, 37(4): 1365-1368.
Chaabène, H., Tabben, M., Mkaouer, B., Franchini, E., Negra, Y., Hammami, M., Hachana, Y. )2015(. "Amateur boxing: physical and physiological attributes". Sports medicine, 45(3): 337-352.
Devecioğlu, S., & Pala, R. )2010(. "Boksörlerde Vücut Kompozisyonlarının Sportif Başarıya Katkısı". Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 24(2): 115-122.
Eston, R., & Reilly, T. (2013). Kinanthropometry and exercise physiology laboratory manual: tests, procedures and data: volume two: physiology: Routledge.
Eyuboğlu, E., Dalkıran, O., & Aslan, C. S. )2016(. "The effect of seven-week preparation period on body composition, strength, flexibility and aerobic endurance characteristics of a women volleyball team". Journal of Human Sciences, 13(3): 6071-6079.
Franchini, E., Yuri Takito, M., Yuzo Nakamura, F., Ayumi Matsushigue, K., & Peduti Dal Molin Kiss, M. )2003(. "Effects of recovery type after a judo combat on blood lactate removal and on performance in an intermittent anaerobic task". Journal of sports medicine and physical fitness, 43(4): 424-431.
Gültekin, T. Y., & Akin, G. T. D. )2004(. "Ankara’da Yaşayan Erişkin Bireylerin Vücut Bileşimi Değerleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji (Fizik Antropoloji), 4(3): 423-433.
Kumar, D., & Tyagi, S. )2019(. "Selected anthropometric characteristics as the predictors of Performance in boxing". Journal of Management Research and Analysis (JMRA), 6(1), 2.
Kumar, M. 2016. "Comparative analysis of selected body compositionvariables among elite boxers". International Journal of Physical Education, Sports and Health, 3(6): 342-343.
Marfell-Jones, M. J., Stewart, A., & De Ridder, J. (2012). International standards for anthropometric assessment. New Zealand: Wellington.
Moore, M. K. (2004). "Upper crossed syndrome and its relationship to cervicogenic headache". Journal of manipulative and physiological therapeutics, 27(6): 414-420.
Mousavi Sadati, S. K., & Mirkarimpour, S. H. )2018(. Physical abnormalities and presentation of corrective movements based on NASM approach (pp. 131-147). Tehran: Hatmi. (In Persain)
Mousavi Sadati, S. K., & Rajabi, H. )2021(. "Designing of Advanced Physical Fitness Assessment Software (APFA) of Iranian People". Journal of Exercise and Health Science, 1(1): 23-36. doi:10.22089/jehs.2021.9444.1009.
Raković, A., Savanović, V., Stanković, D., Pavlović, R., Simeonov, A., & Petković, E. )2015(. "Analysis of the elite athletes’ somatotypes". Acta Kinesiologica, 9(1): 47-53.
Singh, A. (2021). Athletic Care and Rehabilitation: Friends Publications. (India)
Tshibangu, A. M. N. )2016(. "Boxing Performance of Most Boxers Is Directed by Their Ectomorphy Ratings towards Lowest Percentages of Victories and Highest Percentages of Losses". Advances in Physical Education, 6(4): 351-363.