دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-74 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر تمرینات اصلاحی بر میزان درد و درجه ی نابرابری شانه

صفحه 1-9

فروزان محمودی؛ منصور صاحب الزمانی؛ اسماعیل شریفیان؛ حمید شریفی


5. اعتبارسنجی محاسبه کارایی مکانیکی به روش برایند انجام کار در مقایسه با روش رایج در یک نیم گام دویدن

صفحه 39-48

منصور اسلامی؛ وحید جاهدی؛ محسن نظری؛ امین گندمکار؛ عباس فرساد اصل؛ زینب تازیکه


6. مقایسه زمان واکنش و تعادل کاراته کاهای نخبه مرد اردوی تیم ملی ایران در دو رشته کاتا و کومیته و ارائه نیمرخ

صفحه 49-57

محمد علی پیرانی؛ هادی میری؛ رسول حمایت طلب؛ سعید دباغ نیکو خصلت؛ رشید حیدری مقدم؛ مینا خوش دست؛ مریم مهدیلو