دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-74 

مقاله پژوهشی

تأثیر تمرینات اصلاحی بر میزان درد و درجه ی نابرابری شانه

صفحه 1-9

فروزان محمودی؛ منصور صاحب الزمانی؛ اسماعیل شریفیان؛ حمید شریفی


اعتبارسنجی محاسبه کارایی مکانیکی به روش برایند انجام کار در مقایسه با روش رایج در یک نیم گام دویدن

صفحه 39-48

منصور اسلامی؛ وحید جاهدی؛ محسن نظری؛ امین گندمکار؛ عباس فرساد اصل؛ زینب تازیکه


مقایسه زمان واکنش و تعادل کاراته کاهای نخبه مرد اردوی تیم ملی ایران در دو رشته کاتا و کومیته و ارائه نیمرخ

صفحه 49-57

محمد علی پیرانی؛ هادی میری؛ رسول حمایت طلب؛ سعید دباغ نیکو خصلت؛ رشید حیدری مقدم؛ مینا خوش دست؛ مریم مهدیلو