مقایسه نسبت قدرت اکسنتریک و کانسنتریک عضلات اورتور به اینوتور در پای برتر و غیربرتر در مردان سالم غیرورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران

2 استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشگاه تهران

3 استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: میزان شیوع آسیب پیچ خوردگی مچ پا در پای برتر به مراتب بیشتر از پای غیربرتر است و یکی از دلایل احتمالی آن عدم تعادل قدرت عضلات اورتور به اینورتور بیان شده است. لذا هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه نسبت قدرت اکسنتریک و کانسنتریک عضلات اورتور به اینوتور در مچ پای برتر و غیربرتر مردان سالم غیرورزشکار بود.
 روش­ بررسی: 21 مرد سالم غیر‌ورزشکار با میانگین سنی 3/3±86/24 سال، وزن 38/0±61/70 کیلوگرم و قد 09/6±0/176 سانتیمتر به­ صورت هدفمند از جامعه­ ی آماری انتخاب شدند. از دستگاه ایزوکینتیک دینامومتری در سرعت‌های 30 و 120 درجه بر ثانیه برای اندازه­گیری قدرت اکسنتریک و کانسنتریک عضلات اورتور و اینورتور مفصل مچ پا استفاده شد.
یافته­ ها: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق توسط آزمون تی مستقل نشان داد در سرعت‌های 30 و 120 درجه بر ثانیه در هر دو انقباض اکسنتریک و کانسنتریک، تفاوت معناداری میان قدرت عضلات اورتور و اینورتور مچ پای برتر با غیربرتر وجود ندارد.
نتیجه­ گیری: علی­رغم اینکه نسبت قدرت عضلات اورتور به اینورتور نقش مؤثری در پیشگیری از پیچ‌خوردگی مفصل مچ پا دارد، اما بنظر می‌رسد این نسبت قدرت در مچ پای برتر و غیربرتر تفاوتی نداشته و دلیل احتمالی پیچ‌خوردگی بیشتر مچ پا در پای برتر نمی‌باشد. لذا، تحقیق در مورد سایر عوامل خطرزا در پیچ‌خوردگی مچ پا و مقایسه این عوامل در پای برتر و غیربرتر ضروری به­ نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها