اثر کشش ایستا با زمان های متفاوت بر قدرت و دامنه حرکتی مچ دست در زنان سنگنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر بررسی اثر کشش ایستا با زمان­ های مختلف بر قدرت و دامنه­ ی حرکتی مچ­ دست در زنان سنگنورد بود.
روش بررسی: به منظور انجام این پزوهش 10 سنگنورد زن با میانگین سنی5/26±20/1 به­ طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند.  آزمودنی­ ها با فواصل زمانی 2 روز هر بار به ترتیب تصادفی یکی از پروتکل­ های 30، 60، 120، و 240 ثانیه­ ای کشش ایستا را انجام داده و یک جلسه نیز در شرایط کنترل (180ثانیه استراحت) قرار می­ گرفتند. پیش و پس از شرایط تمرینی یا استراحت، قدرت و دامنه­ حرکتی مچ دست اندازه­ گیری شد.
یافته­ ها: یافته­ ها نشان داد که دامنه­ ی حرکتی مچ دست پس از همه پروتکل­ ها به­ طور معنی­ داری افزایش یافت (01/0>­p) اما قدرت مچ­ دست در گروه کنترل (001/0=­p)، گروه 120 ثانیه­ ای (002/0= p) و 240ثانیه­ ای (006/0= p)کاهش معنی­ دار یافت و این میزان کاهش با افزایش اندک و غیرمعنی­ دار قدرت در پروتکل 30 ثانیه­ ای تفاوت معنی­ داری داشت (01/0>­p).
نتیجه­ گیری: در مرحله گرم کردن پیش از تمرینات، انجام کشش ایستا با زمان های کوتاه می تواند بدون اثر منفی بر قدرت باعث افزایش دامنه حرکتی شود.

کلیدواژه‌ها