تأثیر دو روش تمرینی ریباندتراپی و تمرینات هوازی روی علائم بالینی و شادکامی مبتلایان به آسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: آسم به­ صورت تنگی راه­ های هوایی خود را بروز می­ دهد. تمرینات ورزشی یکی از اجزای اساسی و مهم  بازتوانی بیماران ریوی می‌باشند. این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه­ ی تأثیر دو روش تمرینی ریباند تراپی و تمرینات هوازی بر علائم بالینی و شادکامی بیماران مبتلا به آسم صورت گرفته است.
روش بررسی: در این پژوهش نیمه ‌تجربی 30 بیمار مرد مبتلا به آسم  شرکت کردند که به­ صورت در دسترس در دو گروه تجربی (گروه ریباند تراپی(شامل 10 نفر) و گروه هوازی ‌‌(شامل 10 نفر) و یک گرو کنترل  (شامل 10 نفر) به­ صورت تصادفی تقسیم­ بندی شدند. پس از توضیح طرح و گرفتن رضایت­ نامه،  بیماران به مدت هشت هفته و سه جلسه در هر هفته به انجام تمرینات منتخب تحت نظر متخصص پرداختند. در این تحقیق متغیرهای علائم بالینی توسط پرسشنامه ثبت روزانه علائم بالینی و شادکامی به وسیله پرسشنامه شادکامی آکسفورد طی دو نوبت قبل و بعد از انجام تمرینات اندازه گیری شد. جهت تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس برای داده­ های تکراری در سطح معناداری 05/0≥P استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تغییرات درون گروهی در هر دو متغیر  و تعامل گروه‌ها در شادکامی  معنادار بود(05/0≥P) ولی در مورد علائم بالینی تعامل معنادار نبود (05/0<P). از دیگر نتایج حاصله عدم­معناداری تفاوت‌های بین گروهی طی دو نوبت آزمون­ گیری در متغیرهای تحقیق بود (05/0<P).
نتیجه­ گیری: به نظر می‌رسد تمرینات ریباند تراپی بتواند همانند تمرینات هوازی به عنوان روش مکمل مفیدی در کاهش برخی مشکلات بیماران مبتلا به آسم معرفی و مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها