تأثیر تمرینات اصلاحی بر میزان درد و درجه ی نابرابری شانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار آسیب شناسی وحرکات اصلاحی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 استادیار اپیدمیولوژی، گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده

زمینه و هدف: اطلاعات موجود نشان می­ دهد که بین ورزش و تمرینات اصلاحی با ناهنجاری­ ها و درد در بدن ارتباط وجود دارد. یکی از ناهنجاری­ های شایع در دانش ­آموزان و دانشجویان ناهنجاری شانه­ ی نابرابر (Uneven shoulder) می­ باشد، اما تأثیر ورزش بر این ناهنجاری به طور مجزا بررسی نشده است، هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر درد و درجه­ ی ناهنجاری شانه­ ی نابرابر وضعیتی دختران دانشجو می­ باشد.
روش بررسی:از میان دانشجویان ساکن در خوابگاه، افراد دارای ناهنجاری شانه­ ی نابرابر غربالگری شدند و از بین آنها50 نفر با میانگین سنی؛ 85/2 ± 06/24، قد؛ 06/0 ± 62/1، وزن ؛ 8/8 ± 56/55 و شاخص توده بدن (BMI)؛ 3 ± 32/21 به­ صورت تصادفی گزینش شده و رضایت­ نامه را تکمیل کردند. پس از آن، درجه­ ی نابرابری شانه­ ها با زاویه­ سنج(Angulometer) و میزان درد شانه­ ی آنها با مقیاس VAS (Visual Analog Scales) اندازه­ گیری شد. آزمودنی­ ها با توجه به درجه­ ی نابرابری شانــه­ ها و قد و وزن و شاخص توده بدن به دو گروه همگن تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی، پروتکل تمرینات اصلاحی درمانی متشکل از تمرینات کششی- قدرتی را به مدت هشت هفته و هفته­ ای سه روز اجرا کردند و پس از انجام تمرینات اصلاحی درد و درجه­ ی ناهنجاری شانه­ ی نابرابر مجدداً در هر دوگروه اندازه­ گیری شد.
یافته­ ها: تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد در گروه تجربی، قبل و بعد از هشت هفته تمرینات اصلاحی در میزان درجه­ ی نابرابری شانه و درد شانه تفاوت معنی­ داری در سطح 05/0 ≥  P ایجاد شد. همچنین تفاوت معنی­ داری در میزان درد و درجه­ ی نابرابری شانه، پس از اعمال پروتکل تمرینی، بین گروه تجربی و کنترل دیده شد.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان دهنده­ی تأثیر تمرینات اصلاحی منتخب بر کاهش درد و اصلاح ناهنجاری شانه نابرابر می باشد.

کلیدواژه‌ها