تأثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر نوسان وضعیت و تعادل پویای ورزشکاران مرد بسکتبالیست دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه شهرکرد

10.22084/rsr.2018.17012.1395

چکیده

مقدمه و هدف؛ با توجه به اهمیت تمرینات ثبات مرکزی و همچنین شیوع بالای اسپرین و ناپایداری مچ پا و متعاقب آن کاهش تعادل و نوسان پوسچر ، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل پویا و نوسان پوسچر مردان بسکتبالیست دچار بی ثباتی عملکردی مچ پا بود.
مواد و روش ها: 24 مرد ورزشکار بسکتبالیست مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا در این تحقیق شرکت کردند. پس غربالگری اولیه و شناسایی ورزشکاران واجد شرایط با استفاده از پرسشنامه عملکردی مچ پا، ورزشکاران به دو گروه تجربی(12=n) و کنترل (12=n) تقسیم شدند. ورزشکاران گروه تجربی تمرینات ثبات مرکزی را به مدت شش هفته انجام دادند. ارزیابی میزان تعادل پویا و نوسان پوسچر در دو گروه قبل و بعد از آزمون به ترتیب بوسیله تست Y و دستگاه فورس پلیت انجام گرفت.
یافته ها: نتایج آزمون های آماری نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی روی تعادل پویا و نوسان پوسچر ورزشکاران مرد بسکتبالیست داری بی ثباتی عملکردی مچ پا به طور معنی داری اثر دارد (05/0p≤).
نتیجه گیری: افزودن برنامه‌های تمرینات ثبات مرکزی به برنامه‌های درمانی توانبخشی مردان بسکتبالیست دارای ناپایداری عملکردی مچ پا جهت تسهیل محدودیت ناشی از این عارضه مانند نقص تعادل و نوسان پوسچر، توصیه می شود

کلیدواژه‌ها