اثر هشت هفته تمرین یوگا بر کنترل خستگی ذهنی و عملکرد اندام تحتانی، مکانیک فرود و تعادل تغییر یافته در دانشجویان تربیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22084/rsr.2020.21620.1507

چکیده

اثر هشت هفته تمرین یوگا بر کنترل خستگی ذهنی و عملکرد اندام تحتانی، مکانیک فرود و تعادل تغییر یافته در دانشجویان تربیت بدنی
مواد و روش‌ها: در مطالعه نیمه‌تجربی حاضر، 36 دانشجوی تربیت بدنی به‌طور تصادفی در دو گروه مداخله (15n=) و کنترل (15n=) تقسیم شدند. گروه مداخله، هشت هفته (سه جلسه در هفته) به تمرینات یوگا پرداختند و گروه کنترل در این مدت مداخله‌ای دریافت نکردند. خستگی ذهنی با 45 دقیقه فعالیت شناختی اعمال شد. قبل پس از خستگی ذهنی و پس از هشت هفته تمرینات یوگا، تعادل پویا با آزمون Y، تعادل نیمه‌پویا با دستگاه Lafayette Stability Platform، عملکرد اندام تحتانی با تست LEFT و مکانیک فرود با ابزارBalance Error Scoring System، ارزیابی فیلم مهارت Jump-Landing با نرم‌افزارهای AutoCAD, Kinovea ارزیابی شدند. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و آزمون Paired sample t-test انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که، اثر زمان و تعامل گروه × زمان در فاکتور های عملکرد اندام تحتانی و مکانیک فرود (0001/0=P)، اثر زمان و تعامل گروه × زمان در فاکتور های تعادل پویا و تعادل نیمه پویا (0001/0=P) که طبق مطالعات گذشته در پیش‌بینی ریسک وقوع آسیب‌های اندام تحتانی پررنگ گزارش شده‌اند، پس از تمرینات یوگا دست-خوش تغییرات معناداری شده‌اند.
نتیجه‌گیری: تغییر معنادار فاکتورهای عملکرد اندام تحتانی، مکانیک فرود، تعادل پویا و تعادل نیمه پویا ورزشکاران آماتور پس از تمرینات یوگا حاکی از اهمیت پرداختن به مسئله بوده، و متخصصین پیشگیری از آسیب، می‌بایست در معرفی راهکارهای مقابله با وقوع خستگی ذهنی، به مطالعه و تحقیق بپردازند

کلیدواژه‌ها