اثر خستگی بر میزان هم انقباضی عضلات اطراف زانو و اجرای عملکردی در ورزشکاران با سابقه پارگی رباط صلیبی قدامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشگاه مازندران

2 دانشگاه تهران-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی-گروه بهداشت و طب ورزشی

3 مرکز تحقیقات عصبی-عضلانی-اسکلتی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22084/rsr.2020.20511.1473

چکیده

زمینه و هدف: از آنجاییکه ورزشکاران بعد از پارگی رباط صلیبی قدامی خستگی را تجربه میکنند، بنابراین شناخت اثرات خستگی بر کنترل عصبی عضلانی و اجرای عملکردی حائز اهمیت است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر خستگی بر میزان هم انقباضی عضلات اطراف زانو و اجرای عملکردی در ورزشکاران با سابقه ی پارگی رباط صلیبی قدامی بوده است.
روش بررسی: نمونه تحقیق حاضر شامل 36 ورزشکار بودند که در سه گروه ،12 نفر با عمل بازسازی رباط صلیبی (ACLR)، 12 نفر با پارگی رباط صلیبی بدون عمل بازسازی (ACLD) و 12 نفر به عنوان گروه کنترل قرار گرفتند. میزان هم انقباضی عضلات چهارسر-همسترینگ، چهارسر-دوقلو و اجرای عملکردی در قبل و بعد از خستگی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: میزان هم انقباضی عضلات چهارسرران-دوقلو خارجی در گروه های آسیب دیده (ACLR و ACLD) به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. همچنین اجرای عملکردی در تست لی تک پا در گروه های آسیب دیده به طور معناداری بعد از خستگی کاهش یافت.
نتیجه گیری: هم انقباضی عضلات چهارسر-دوقلو در ایجاد ثبات مفصل زانو مهم است، لذا توصیه می شود در تمرینات توانبخشی این دو عضله بیشتر مدنظر قرار گیرد. با توجه به کاهش اجرای عملکردی در ورزشکاران آسیب دیده ، پیشنهاد می شود آزمون های عملکردی در شرایط خستگی نیز ارزیابی شوند.

کلیدواژه‌ها