تاثیر سه نوع زانوبند پیشگیری کننده بر زاویه فلکشن و گشتاور آداکشن خارجی مفصل زانو در سه نوع فرود تک پا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

2 دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشیار فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات اختلال حرکت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

10.22084/rsr.2020.21277.1495

چکیده

مقدمه: اثر میزان سفتی زانوبند تحت تکالیف فرودهایی که پا چرخش دارد در کنترل متغییر های وابسته به آسیب ACL هنوز شناخته نشده است. هدف از این مطالعه تعیین اثرات سه نوع زانوبند پیشگیری کننده با سفتی های متفاوت بر زاویه فلکشن و گشتاور آداکشن خارجی زانو تحت سه نوع فرود تک پا بود.
مواد و روش: 15 مرد تحت سه نوع زانوبند با سفتی مختلف (سخت، نیمه سخت و ساده) با سه نوع چرخش پا ( 30 درجه داخل، 30 درجه خارج و شرایط طبیعی یا جلو) از یک ارتفاع 30 سانتی متری تک پا فرود آمدند. داده های سینماتیک و نیروها با استفاده از 6 دوربین ویدئو همگام با یک دستگاه صفحه نیروسنج بدست آمد.
یافته ها: اثر تعاملی معنی دار بین نوع سفتی زانوبندها و جهت چرخش پا در تکلیف فرود در زاویه فلکشن زانو (059/0= p) و گشتاورآداکشن خارجی زانو (103/0= p) مشاهده نشد. افزایش سفتی زانوبندها (سخت و نیمه سخت) زاویه فلکشن زانو را در مقایسه با بدون زانوبند 20 درصد افزایش داد. بعلاوه گشتاورآداکشن خارجی طی فرود با ۳۰ درجه چرخش به خارج پا در مقایسه با شرایط جلو افزایش معنی دار نشان داد (001/0>p).
نتیجه‌گیری: افزایش سفتی زانو بندها ممکن است فلکشن زانو را هنگام فرود افزایش دهد اما بر گشتاور آداکشن خارجی زانو تأثیری نداشت. جهت چرخش پا به خارج هنگام فرود ممکن است گشتاور اداکتوری خارجی را تا حدود 50 درصد افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها