بررسی اثر8 هفته برنامه تمرینی بر ثبات عملکردی و قدرت ایزومتریک عضلات کمربند شانه ای در ورزشکاران پرتاب بالای سر با دیسکینزی کتف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان،دانشگاه گیلان

10.22084/rsr.2020.20812.1482

چکیده

زمینه و هدف: دیسکینزی کتف در بین ورزشکاران رشته های پرتاب بالای سر شایع بوده و می تواند ورزشکاران را مستعد آسیب های شانه کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی بر ثبات عملکردی و قدرت ایزومتریک عضلات کمربند شانه ای در ورزشکاران پرتاب بالای سر با دیسکینزی کتف بود.
روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل بود. تعداد 38 ورزشکار در دو گروه والیبال 20 نفر(10 نفر تجربی، 10 نفر کنترل) و هندبال 18 نفر(10 نفر تجربی، 8 نفر کنترل) قرار گرفتند. اندازه گیری حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات با دینامومتر دستی و ثبات عملکردی اندام فوقانی با تخته تعادلی Y انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که پس از 8 هفته برنامه تمرینی، مقدار قدرت عضلات تحت خاری، ذوزنقه میانی، ذوزنقه تحتانی و دندانه ای قدامی به طور معنی داری افزایش یافت) 05/0≥P (. همچنین نمره ترکیبی در آزمون ثبات عملکردی اندام فوقانی پس از برنامه تمرینی، در گروه های تمرینی والیبال و هندبال به طور معنی داری افزایش یافت) 05/0≥P (.
نتیجه گیری: به نظر می رسد برنامه تمرینی انجام شده به صورت زنجیره حرکتی، موجب بهبود قدرت در عضلات کتف و ثبات عملکرد در اندام فوقانی می گردد. لذا استفاده از این برنامه تمرینی در ورزشکاران پرتاب بالای سر با دیسکینزی کتف توصیه می شود.
کلید واژه ها: کتف، قدرت عضلانی، ثبات عملکردی، ورزشکار، برنامه تمرینی

کلیدواژه‌ها