مقایسه وضعیت سر، شانه و ستون فقرات در کوهنوردان و سنگنوردان ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.22084/rsr.2020.20296.1465

چکیده

سابقه و هدف: ورزشکاران در رشته های ورزشی برای رسیدن به سطح عملکردی عالی نیازمند انجام تمرینات مستمر و تقویت عضلات ویژه ای از بدن می باشند و مجبورند زمان زیادی را در وضعیت بدنی غالب آن رشته ورزشی به تمرین بپردازند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه وضعیت سر، شانه وستون فقرات در کوهنوردان و سنگنوردان ایرانی بود.
مواد و روشها: تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای است. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 229 نفربا میانگین (سن 23/9±83/27 قد 08/0±75/1 متر، وزن 69/9±56/67 کیلوگرم، شاخص توده بدن 50/2±94/21 کلیوگرم بر متر مربع) بود. برای ارزیابی ناهنجاریهای سر به جلو از نمای جانبی و شانه ها از نمای قدامی، توسط دوربین دیجیتال عکس برداری و با نرم افزار اتوکد 2015 زوایای مورد نظر به ست آمد. برای ارزیابی کایفوز و لوردوز ستون فقرات از دوربین کینکت مایکروسافت استفاده شد.
یافته ها: نتایج آماری نشان داد که زاویه سر به جلو سنگنوردان بیشتر از کوهنوردان بود (039/0P=) کایفوز سینه با (034/0P=) و لوردوز کمری با (033/0P=) در کوهنوردان به طور معناداری بیشتر از سنگنوردان بود. همچنین در خصوص عارضه شانه نابرابر در هر دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر وضعیت های سر و ستون فقرات در کوهنوردان و سنگنوردان میتواند تحت تاثیر رشته ورزشی قرار گیرد. بنابراین توجه بیشتر به برنامه های تمرین درمانی برای اصلاح و بهبود وضعیت بدنی در ورزشکاران ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها