مقایسه نیروهای عکس العمل زمین، تغییرات مرکز جرم به فشار، زمان رسیدن به پایداری و نیروی برشی در حرکت فرود جفت پای اسکی بازان نخبه زن و مرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد تمام

10.22084/rsr.2020.20361.1468

چکیده

زمینه و هدف مطالعه: با توجه به نقش متغیرهای کینتیکی در ارزیابی کیفیت اجرای مهارت ورزشی، هدف مطالعه مقایسه نیروهای عکس‌العمل زمین، تغییرات مرکز جرم به فشار و زمان رسیدن به پایداری در حرکت فرود جفت‌پای اسکی‌بازان نخبه زن و مرد بود. روش بررسی: 16 اسکی‌باز آلپاین ، 8 زن (وزن 5/91±55/78 کیلوگرم، قد5/08±161سانتیمتر، سن 4±34 سال) و 8 مرد (وزن 5/8±81/85 کیلوگرم، قد3/97±177 سانتیمتر، سن 4±36 سال) در تحقیق شرکت کرده و حرکت فرود جفت‌پا از ارتفاع 40 سانتیمتر را روی صفحه نیرو انجام دادند. حداکثر برآیند GRF، حداکثر GRF در سه راستای عمودی، قدامی- خلفی و داخلی- خارجی، تغییرات مرکز جرم به فشار در دو راستای قدامی- خلفی و داخلی- خارجی و زمان رسیدن به پایداری با استفاده از اطلاعات صفحه نیرو محاسبه شد. مقایسه متغیرها میان دو گروه توسط روش آماری کواریانس یک طرفه در سطح معنی‌داری p ≤ 0.05 صورت گرفت. یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری در متغیرهای GRF، تغییرات مرکز جرم به فشار در راستای داخلی- خارجی و زمان رسیدن به پایداری میان دو گروه زنان و مردان وجود ندارد اما تغییرات مرکز جرم به فشار در راستای قدامی- خلفی به میزان 3% در زنان بیشتر از مردان بود. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد زنان نوسانات بیشتری در حین فرود برای رسیدن به پایداری متحمل می‌شوند که خود ریسک آسیبهای زانو، بخصوص ACL را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه برای تحلیل دلیل نوسانات، نیاز به بررسی بیشتر در الگوهای فرود است.
واژگان کلیدی: اسکی‌بازان آلپاین، فرود جفت‌پا، نیروی عکس‌العمل زمین، تغییرات مرکز جرم به فشار، زمان رسیدن به پایداری

کلیدواژه‌ها