دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، شهریور 1398 
مقایسه درد گردن دانشجویان دختر و پسر در حالت‌های مختلف عادت مطالعه

صفحه 31-40

10.22084/rsr.2019.18998.1452

رضا رجبی؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ هومن مینونژاد؛ محسن نادری بنی؛ احسان آبشناس