دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398 
4. مقایسه درد گردن دانشجویان دختر و پسر در حالت‌های مختلف عادت مطالعه

صفحه 31-40

10.22084/rsr.2019.18998.1452

رضا رجبی؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ هومن مینونژاد؛ محسن نادری بنی؛ احسان آبشناس


9. ارتباط سفتی مفصل با ریسک بروز آسیب در اجرای فرود

صفحه 91-99

10.22084/rsr.2019.18387.1435

محمد امین محمدیان؛ حیدر صادقی؛ مهدی خالقی تازجی