ارزیابی تعادل نشسته در افراد با ضایعه نخاعی: مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آسیب طناب نخاعی (SCI) با تخریب مسیرهای صعودی و نزولی طناب نخاعی، باعث تغییر در سیستم کنترل پاسچر می‌شود. کنترل قامت و توانایی حفظ تعادل نشسته در افراد با SCI از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای حمایت از استراتژی‌های اجرا شده در جهت بهبود کنترل تنه و تعادل نشسته توسط متخصصان این زمینه، استفاده از ابزاری روا و پایا جهت ارزیابی تعادل نشسته ضروری می‌باشد. بنابراین هدف این مطالعه طبقه‌بندی و معرفی ابزارهای موجود در ارزیابی تعادل نشسته در افراد با SCI بود. 
روش بررسی: جست و جوی مقالات با کلید واژه‌های فارسی و انگلیسی به دست آمده از مش در پایگاه‌های MEDLINE (PubMed), Science Direct, MAGIRAN در بازه زمانی 2016 تا 2022 صورت گرفت فرآیند انتخاب مقالات بر اساس PRISMA بود.
یافته‌ها: در مجموع 183 مقاله بعد از جست و جو در پایگاه‌های داده به دست آمد. پس از مراحل غربالگری و بررسی 12 مقاله برای مطالعه اصلی لحاظ شد. استخراج متغیرها برای این 12 مقاله انجام شد.
نتیجه‌گیری: مرور مطالعات نشان داد که آزمون‌های ارزیابی تعادل نشسته به 2 گروه بالینی و آزمایشگاهی تقسیم می‌شوند. از میان ابزارهای بالینی ابزارهای (SSEBT)، (FIST-SCI)، (SBM)، آزمون کنترل تنه و مجموعه ابزارهای ارزیابی و در بین ابزارهای آزمایشگاهی آزمون‌های(LOS) ، (SWS) و (IMU) گزینه‌های مناسبی برای ارزیابی تعادل نشسته هستند.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abou, L., et al. (2018). ''Clinical instruments for measuring unsupported sitting balance in subjects with spinal cord injury: a systematic review''. Topics in spinal cord injury rehabilitation, 24(2): 177-193.
Abou, L., et al. (2020). '' Reliability and validity of the function in sitting test among non-ambulatory individuals with spinal cord injury''. The journal of spinal cord medicine, 43(6): 846-853.
Anderson, K. D. (2004). ''Targeting recovery: priorities of the spinal cord-injured population''. Journal of neurotrauma, 21(10): 1371-1383.
Bernard, P.-L., et al. (1994). ''Balance and stabilization capability of paraplegic wheelchair athletes''. Journal of rehabilitation research & development, 31: 287-287.
Boswell-Ruys, C.L., et al. (2009). ''Validity and reliability of assessment tools for measuring unsupported sitting in people with a spinal cord injury''. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 90(9): 1571-1577.
Burns, A. S., Ditunno, J. F. (2001). ''Establishing prognosis and maximizing functional outcomes after spinal cord injury: a review of current and future directions in rehabilitation management''. Spine, 26(24S): S137-S145.
Dean, C., et al. (1999). ''Sitting balance I: trunk–arm coordination and the contribution of the lower limbs during self-paced reaching in sitting''. Gait &posture, 10(2): 135-146.
Dryden, D., et al. (2004). ''Utilization of health services following spinal cord injury: a 6-year follow-up study''. Spinal cord, 42(9): 513-525.
Field-Fote, E. C., Ray, s. s. (2010). ''Seated reach distance and trunk excursion accurately reflect dynamic postural control in individuals with motor-incomplete spinal cord injury''. Spinal cord, 48(10): 745-749.
Gao, K.L., et al. (2015). ''Reliability of dynamic sitting balance tests and their correlations with functional mobility for wheelchair users with chronic spinal cord injury''. Journal of orthopaedic translation, 3(1): 44-49.
Gorman, SL., et al. (2010). ''Development and validation of the Function In Sitting Test in adults with acute stroke''. Journal of Neurologic Physical Therapy,34(3): 150-160.
Guizzardi, A., et al. (2022). ''Development and validation of the sitting balance assessment for spinal cord injury (SitBASCI)''. Spinal Cord, 1-5.
Horak, F.B., Shupert, C. L., Mirka, A. (1989). ''Components of postural dyscontrol in the elderly: a review''. Neurobiology of aging, 10(6): 727-738.
Jørgensen, V., Elfving, B., Opheim, A. (2011). ''Assessment of unsupported sitting in patients with spinal cord injury''. Spinal cord, 49(7): 838-843.
Jorgensen, V., et al. (2017). ''Falls and fear of falling predict future falls and related injuries in ambulatory individuals with spinal cord injury: a longitudinal observational study''. Journal of physiotherapy, 63(2): 108-113.
Larson, C.A., et al., (2010). ''Assessment of postural muscle strength in sitting: reliability of measures obtained with hand-held dynamometry in individuals with spinal cord injury''. Journal of neurologic physical therapy, 34(1): 24-31.
Lynch, S. M., Leahy, P., Barker, S.  (1998). ''Reliability of measurements obtained with a modified functional reach test in subjects with spinal cord injury''. Physical therapy & Rehabilitation Journal 78(2): 128-133.
Mancini, M., et al. (2012). ''ISway : a sensitive, valid and reliable measure of postural control''. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 9(1): 1-8.
Maynard, F.M., et al. (1997). ''International standards for neurological and functional classification of spinal cord injury''. Spinal Cord, 35(5): 266-274.
Marino, RJ., et al.  (1999). ''Neurologic recovery after traumatic spinal cord injury: data from the Model Spinal Cord Injury Systems''. Archives of physical medicine & Rehabilitation, 80(11): 1391-1396 .
Musselman, K.E., et al. (2018). ''Falls, mobility, and physical activity after spinal cord injury: an exploratory study using photo-elicitation interviewing''. Spinal cord series and cases, 4(1): 1-10.
Nelson, A., et al. (2003). ''Fall-related fractures in persons with spinal cord impairment: a descriptive analysis''. SCI nursing: a publication of the American Association of Spinal Cord Injury Nurses, 20(1): 30-37.
Palermo, A. E., et al. (2020). ''Psychometric testing and clinical utility of a modified version of the function in sitting test for individuals with chronic spinal cord injury''. Archives of physical medicine & Rehabilitation, 101(11): 1961-1972.
Pérez-Sanpablo, A. I., et al. (2021). ''Validation of inertial measurement units for the assessment of trunk control in subjects with spinal cord injury''. The Journal of Spinal Cord Medicine, 1-10.
Quinzaños, J., etal. (2014). ''Proposal and validation of a clinical trunk control test in individuals with spinal cord injury''. Spinal Cord, 52(6): 449-454.
Serra-Añó, P., et al. (2013). ''Sitting balance and limits of stability in persons with paraplegia''. Spinal Cord, 51(4): 267-272.
Shahi, E., Abbasi, H. (2022). ''A New Balance Assessment Tool for Quantifying Sitting Balance in Individuals with Spinal Cord Injury; Development, Validity and Reliability of the Sitting Star Excursion Balance Test (SSEBT)''. Journal of Advanced Sport Technology,6(1): 19-30.
Sprigle, S., Maurer, c., Holowka, M.  (2007). ''Development of valid and reliable measures of postural stability''. The journal of spinal cord medicine, 30(1): 40-49.
Wadhwa, G., Aikat, R. (2016). ''Development, validity and reliability of the ‘Sitting Balance Measure’(SBM) in spinal cord injury''. Spinal cord, 54(4): 319-323.