دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395 
2. تاثیر خستگی ناشی از پروتکل CST90 بر زمانبندی و میزان فعالیت الکتریکی عضله ی سرینی میانی فوتبالیست ها

صفحه 11-20

علی باقر نظریان؛ امیر لطافتکار؛ امیرحسین براتی؛ علی اشرف جمشیدی؛ علی عباسی


10. مقایسه آسیب های افسران مرد دانشگاه پلیس قبل و بعد از 5 ماه تمرین رژه

صفحه 94-100

احمدرضا عرشی؛ سید محمد حسینی؛ شهاب علیزاده؛ اسماعیل علی بخشی