دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، آذر 1395 
مقایسه آسیب های افسران مرد دانشگاه پلیس قبل و بعد از 5 ماه تمرین رژه

صفحه 94-100

10.22084/rsr.2017.6931.1123

احمدرضا عرشی؛ سید محمد حسینی؛ شهاب علیزاده؛ اسماعیل علی بخشی