تأثیر برنامه تمرینی بر درد و عملکرد شانه کاربران ویلچر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه آسیب‌شناسی و حرکات‌اصلاحی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: بسیاری از زنان کاربر ویلچر پس از مدتی به سندرم گیرافتادگی شانه دچار می‌شوند. درد ناشی از این سندرم در انجام فعالیت‌های روزانه آنها اختلال ایجاد می‌کند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر برنامه ترکیبی شامل ماساژ و تمرین قدرتی و کششی بر درد و عملکرد شانه زنان کاربر ویلچر مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه بود.
مواد و روش‌ها: از 19 زن کاربر ویلچر، 10 نفر (%53) مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه بودند و پنج نفر (2 ± 31 سال) از آنها داوطلب مشارکت در پژوهش شدند. آنها پس از امضای فرم رضایت آگاهانه، 8 هفته تحت فریکشن عرضیِ عضله فوق خاری و تمرین قدرتی قرار گرفتند. شاخص‌های ارزیابی شامل مقیاس بصری درد، شاخص درد شانه کاربران ویلچر، آزمون هاوکینز-کِنِدی و گونیامتر بود. داده‌ها توسط تی وابسته مقایسه شدند.
نتایج: تنها 40% از داوطلبان دوره تمرینی را تکمیل کردند و ضریب پایبندی آنها به تمرین 56% بود. با این وجود، درد شانه آنها کاهش و دامنه حرکتی مفصل گلنوهومرال آنها افزایش معنادار یافت (05/0 ≥ P).
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر از این نظر حمایت می‌کند که ترکیب فریکشن عرضی و تمرین قدرتی می‌تواند درد ناشی از سندرم گیرافتادگی را در میان کاربران ویلچر کنترل کرده و عملکرد شانه این افراد را افزایش دهد. موانع جدی بر سر راه زنان کاربر ویلچر جهت مراجعه به انجمن ضایعه نخاعی، وجود دارد که ضریب پایبندی آنها را به برنامه تمرینی پایین می‌آورد.
کلید واژه‌ها: درد شانه، سندرم گیرافتادگی، کاربران ویلچر، فریکشن عرضی، برنامه تمرینی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Benjamin, B., (2004). "Shoulder series 2 supraspinatus tendinitis", Massage & Bodywork, 104-110.
Bernard, P.L., Codine, P., Minier, J., (2004). "Isokinetic shoulder rotator muscles in wheelchair athletes", International Spinal Cord Society (Spinal Cord), 42: 222-229, doi: 10.1038/sj.sc.3101556
Curtis, K.A., Drysdale, G.A., Lanza D., Kolber, M., Vitolo, R.S., et al., (1999). "Shoulder pain in wheelchair users with tetraplegia and paraplegia", American Congress of Rehabilitation Medicine and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, 80: 453-7
Curtis, K.A., Roach, K.E., Applegate, E.B., Amar, T., Benbow, C.S., et al., (1995). »Development of the wheelchair user's shoulder pain index (WUSPI)«, International Medical Society of Paraplegia, 33: 290-293, doi: 10.1038/sc.1995.65
Curtis KA. Tyner, T.M., Zachary, L., Lentell, G., Brink, D., et al., (1999). "Effect of a standard exercise protocol on shoulder pain in long-term wheelchair users", International Medical Society of Paraplegia, Spinal Cord, 37: 421-429
Curtis KA. Roach, K.E., Applegate, E.B., Amar, T., Benbow, C.S., et al., (1995). "Reliability and validity of the wheelchair user's shoulder pain index (WUSPI)", International Medicine Society of Paraplegia, 33: 595-601
Hawker, G.A., Mian, S., Kendzerska, T., French, M., (2011). "Measures of adult pain". Arthritis Care and Research (Arthritis Care Res), pp s240-s252, doi: 10.1002/acr.20543
Kersten P. White, P.J., Tennant, A., (2014). »Is the pain visual analogue scale linear and responsive to change? An exploration using rash analysis«. PLoS ONE, 9(6): e99485, doi: 10.1371/journal.pone. 0099485
Mercer, J.L., Boninger, M., Koontz, A., Ren, D., Dyson-Hudson, T., et al., (2006). »Shoulder joint kinetics and pathology in manual wheelchair users«, Clinical Biomechanics (Clin Biomech), 21: 781-789, doi: 10.1016/j.clinbiomech.2006.04.010
Morrow, M.M.B., Van Straaten, M.G., Ludewig, P.M., Cloud, B.A., An, K-N., et al., (2013). »Addressing shoulder pain in manual wheelchair users: characterization of field-based kinematics and kinetics and a tele-rehab therapeutic exercise program«.
Mulroy, S.J., Thompson, L., Kemp, B., Hatchett, P.P., Newsam, C.J., et al., (2011). "Strengthening and optimal movements for painful shoulders (STOMPS) in chronic spinal cord injury: a randomized controlled trial". Journal of American Physical Therapy Association (J Am Phys Ther Assoc), 91: 305-324, doi: 10.2522/ptj.20100182
Patry, L., Rossignol, M., Costa, M.J., Baillargeon, M., (1998). Shoulder tendinitis, Guide to the diagnosis of work-related musculoskeletal disorders. Canada: Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec. Translation: Sacks, S.
Requejo, P.S., Mulroy, S.J., (2008). »Evidence-based strategies to preserve shoulder function in manual wheelchair users with spinal cord injury«, Spinal Cord Injury Rehabilitation (Top Spinal Cord Inj Rehabil), 13 (4): 86-119, doi: 10.1310/sci1304-86
Samuelsson, K.A.M., Tropp, H., Gerdle B., (2004). »Shoulder pain and its consequences in paraplegic spinal cord-injured, wheelchair users«, Spinal Cord, 42: 41-46, doi: 10.1038/sj.sc.3101490
Veeger, H.E.J., Rozendaal, L.A., van der Helm, F.C.T., (2002). "Load on the shoulder in low intensity wheelchair propulsion", Clinical Biomechanics (Clin Biomech), 17: 211-218