دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان بدمینتون و افراد غیرورزشکار

صفحه 1-9

10.22084/rsr.2016.1588

صفورا حیدری؛ حسن دانشمندی؛ علی شمسی ماجلان؛ ناهید خوش رفتار یزدی