مقایسه آسیب های افسران مرد دانشگاه پلیس قبل و بعد از 5 ماه تمرین رژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امیرکبیر

2 دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکترای بیومدیسین (توانبخشی ریوی) ، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان نرخ شیوع آسیب های رژه دانشجویان دانشگاه پلیس قبل و بعد از 5 ماه رژه می باشد.
روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی_ میدانی است. جامعه تحقیق، کلیه دانشجویان نیروهای انتظامی (750 نفر دانشجوی تهیه در دانشگاه پلیس) و نمونه آماری شامل 196 نفر با میانگین و انحراف استاندارد سنی 1.1±19.5، قد 5.1±176.9، وزن 6.5±66.4 و شاخص توده بدنی 1.8±21.2 بودند. تکمیل مرحله اول پرسشنامه در دانشکده پلیس انجام گرفت. سپس 5 ماه بعد مرحله دوم تکمیل پرسشنامه انجام شد. ازروش آماری تی همبسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از t همبسته نشان دادکه بین آسیب دیدگی گروه رژه رونده قبل و بعد از 5 ماه رژه تفاوت معنی داری وجود دارد. بیشترین آسیب ها از مچ پا (25.9%) و ساق با 21.9% (که در مرحله اول بیشترین درصد را به خود اختصاص داده بودند) در مرحله دوم به زانو 34.4% تغییر یافته بود.
نتیجه گیری: در مرحله اول تعداد زیادی از آسیب ها از نوع حاد بودند (شین اسپلینت، تاول در پا و ...) اما در مرحله دوم که افراد تمرینات رژه را پشت سر گذاشتند به این آسیب ها سازگار شده و این آسیب ها جای خود را به آسیب های مزمنی از جمله کمردرد و استرس فراکچر دادند. این مسئله اهمیت توجه به حرکات تکراری را در نظامیان نشان می دهد که باید تعدیل هایی در نوع این حرکات تکراری (رژه) انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Armstrong, D. W., Rue, J. P. H., Wilckens, J. H., & Frassica, F. J. (2004). Stress fracture injury in young military men and women. Bone, 35(3), 806-816.
Bennett, P., Sargeant, I., Midwinter, M., & Penn-Barwell, J. (2013). Unilateral lower limb loss following combat injury Medium-term outcomes in British military amputees. Bone & Joint Journal, 95(2), 224-229.
Cowan, D. N., Jones, B. H., & Shaffer, R. A. (2006). Musculoskeletal injuries in the military training environment. Military Preventive Medecine: Mobilization and Deployment, 195-210.            
Daneshjuee, T,( 1390) , Police University, Interviews, Colonel Abdolpur R, Colonel Akhgar A.(in Persian)
Farahani h.. (1389) [Prevalence of physical injuries in sports and military parade and ways to avoid them] Journal of Physical Education and Sports Science. ; 2 (5) :21-32.(in Persian)
Hadid, A., Evans, R. K., Yanovich, R., Luria, O., & Moran, D. S. (2008). Motivation, cohesion, satisfaction, and their relation to stress fracture among female military recruits. European journal of applied physiology, 104(2), 329-335.        
Jones, B. H., Bovee, M. W., Harris III, J. M. A., & Cowan, D. N. (1993). Intrinsic risk factors for exercise-related injuries among male and female army trainees. The American Journal of Sports Medicine, 21(5), 705-710.               
Jones, B. H., Thacker, S. B., Gilchrist, J., KimseyJr, C. D., &Sosin, D. M. (2002). Prevention of lower extremity stress fractures in athletes and soldiers: a systematic review. Epidemiologic reviews, 24(2), 228-247.       
 Knapik, J. J., Graham, B., Cobbs, J., Thompson, D., Steelman, R., & Jones, B. H. (2013). A prospective investigation of injury incidence and injury risk factors among Army recruits in military police training. BMC musculoskeletal disorders, 14(1), 32.
Lappe, J., Stegman, M., &Recker, R. (2001). The impact of lifestyle factors on stress fractures in female Army recruits. Osteoporosis International, 12(1), 35-42.        
Najafi Mehri S. , Sadeghian M. , Tayyebi A. , Karimi Zarchi A. A. , Asgari A. R. (2010). [Epidemiology of physical injuries resulted from military training course]. J Mil Med.; 12 (2) :89-92.(in Persian)
Nindl, B. C., Williams, T. J., Deuster, P. A., Butler, N. L., & Jones, B. H. (2013). Strategies for optimizing military physical readiness and preventing musculoskeletal injuries in the 21st century. US Army Medical Department journal(4-13), 5-23.
Peskind, E. R., Brody, D., Cernak, I., McKee, A., & Ruff, R. L, (2013). Military-and sports-related mild traumatic brain injury: clinical presentation, management, and long-term consequences. J Clin Psychiatry, 74, 180-188.
Potter, R. N., Gardner, J. W., Deuster, P. A., Jenkins, P., McKee Jr, K., & Jones, B. H. (2002). Musculoskeletal injuries in an Army airborne population. Military medicine, 167(12), 1033.       
Qharakhanlu r, alizadeh mh. Daneshmandi hasan. (1385). [Prevention and treatment of sport injuries]. Therd publication. Samt publication Tehran .(in Persian)
Reynolds, K. L., White, J. S., Knapik, J. J., Witt, C. E., & Amoroso, P. J. (1999). Injuries and risk factors in a 100-mile (161-km) infantry road march. Preventive medicine, 28(2), 167-173.               
Rezaee Moghaddam F. , Azma K. , Raeissadat S. A. , Saadati N. , Shamsoddini A. R. , Naseh I. (2007). [Effect of Basic Military Training on Knee Pain and Muscular Flexibility of Lower Limbs]. J Mil Med.; 8 (4) :255-260.(in Persian)
Shaffer, R. A., Brodine, S. K., Ito, S. I., & Le, A. T. (1999). Epidemiology of illness and injury among US Navy and Marine Corps female training populations. Military medicine, 164(1), 17.                
Shaffer, R., Brodine, S., Corwin, C., Almeida, S., & Maxwell-Williams, K. (1994). 793 Impact of Musculoskeletal Injury Due To Rigorous Physical Activity During US Marine Corps Basic Training. Medicine & Science in Sports & Exercise, 26(5), S141.
Wallace, R. F., Wahi, M. M., Hill, O. T., & Kay, A. B. (2011). Rates of Ankle and Foot Injuries in Active-Duty US Army Soldiers, 2000-2006. Military medicine, 176(3), 283-290.
Wilkinson, D. M., Blacker, S. D., Richmond, V. L., Horner, F. E., Rayson, M. P., Spiess, A., & Knapik, J. J. (2011). Injuries and injury risk factors among British army infantry soldiers during predeployment training. Injury Prevention, 17(6), 381- 387.