مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان بدمینتون و افراد غیرورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه گیلان

4 استادیار دانشگاه فردوسی

چکیده

زمینه و هدف: تکرار زیاد حرکات پرتابی می ­تواند باعث تغییر تعادل قدرت عضلات شانه­ ی بازیکنان بدمینتون در مقایسه با افراد غیر­ورزشکار شود. بنابراین هدف از مطالعه­ ی حاضر مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان بدمینتون و افراد غیرورزشکار بود.
روش­ تحقیق: جامعه آماری این پژوهش در بخش ورزشکاران شامل؛ بازیکنان زن بدمینتون و در بخش غیرورزشکار شامل، دانشجویان زن غیرفعال استان گیلان بودند، نمونه آماری شامل 20 بازیکن بدمینتون با میانگین سنی 89/1±30/22 سال و 20 زن غیر­ورزشکار با میانگین سنی 61/2±90/21 سال بودند. که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. قدرت ایزومتریک توسط دستگاه قدرت­ سنج دستی اندازه ­گیری شد. جمع ­آوری اطلاعات دموگرافیک از طریق پرسشنامه صورت گرفت و پس از  تعیین طبیعی بودن توزیع داده ­ها از آزمون تی مستقل و زوجی برای تجزیه و تحلیل آن­ها استفاده شد.
یافته­ ها: در مقایسه­ ی نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست مفصل شانه، در نسبت قدرت عضلات چرخش ­دهنده­ ی خارجی به داخلی و فلکشن به اکستنشن تفاوت معنی­ داری بین اندام برتر و غیر­برتر گروه بازیکنان بدمینتون­ (008/0=P؛ 001/0=P) و نیز اندام برتر بین دو گروه (بازیکنان بدمینتون و غیرورزشکار) وجود داشت (004/0P=؛ 001/0>(P.
نتیجه ­گیری: انجام الگو­های حرکتی تکراری در ورزش بدمینتون، ممکن است در طولانی مدت باعث به هم خوردن تعادل نسبت طبیعی قدرت در مفصل شانه شود. که در صورت توجه ناکافی و عدم بکارگیری تمرین­ های قدرتی و کششی مناسب، این بی­ تقارنی می­ تواند ورزشکار را مستعد آسیب‌ ساخته و کارایی وی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Bak, K and Magnusson, S. P., (1997). "Shoulder strength and range of motion in symptomatic and pain-free elite swimmers". American Journal of Sportes Medicine. 25(4), 454-9.
Chandler, T. J., Kibler, W. B., Stracenner, E. C., Ziegler, A. K., Pace, B., (1992). "Shoulder strenghth, power, and endurance in cooege tennis players". American Journal of Sportes Medicine. 20(40), 455-458.
Cook, E., Gray, L., Savinar, E., Medeiros, J., (1987). "Shoulder antagonistic strength ratios: a comparison between college-level baseball pitchers and nonpitchers". Sports Physical Therapy Sections of the American Physical Therapy Association. 8(9), 451-61.
Donatelli, R., Ellenbecker, T. S., Ekedahl, S. R., Wilkes, J. S., Kocher, K., Adam, J., (2000). "Assessment of shoulder strength in professional baseball pitchers". Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 30(9), 544–51.
Downey, J and David, B. (2003)., "Get fit for badminton a practical guide to training for players and coaches". London: Pelham books. 12(6), 19-32.
Foorgiarini, M. F., Gracitelli, G. C., dasilvaa, R. T., desouza, Laurinoa, C. F., Fleury, A. M., Andrade, M. S., da Silvab, A. C., (2010). "Shoulder functional ratio in elite junior tennis players". Physiccal Therapy in Sport. 1(11), 8-11.
Hington. L., (1998). "Glenohumeral joint: internal and external rotation of motion in javelin throwers". British Journal of Sports Medicine. 32(3), 228-228.
Hosseinimehr, S. H., Anbarian, M., Khosravi, M. T., (2014). "The Survey of Scapulohumeral Rhythm and Isometric Strength ratio of Shoulder Agonist to Antagonist Muscles in Handball Players and Non-athletes". Studies in Sport Medicine. 14(7), 15-30. [Persian].
Hurd, W. J., Kaplan, K. M., Eiattrache, N. S., Jobe, F. W., Morry, B. F., Kaufman, K. R., (2011). "A profile of glenohueral internal and external rotation motion in the uninjured high school baseball pitcher. part II: strength". Journal of Athletic Training. 46(3), 289-295.
Lees, A., (2004). "An overviewof the application of biomechanics to racket sports". Science and Racket sports. 3, 91-8.
Marques, M. C., vanden, H., Tillaar, R., Gabbett, T. J., Reis, V. M., González-Badillo, J. J., (2009). "Physical fitness qualities of professional volleyball players: determination of positional differences".Journal of Strength & Conditioning Research. 23(4), 1106-11.
Master, W. M., (1992). "Shoulder torquechanges in the swimming athlete". American Journal of Sports Medicine. 50(9), 324–5.
Miaon, S. k and Wang, S. W., (1988). The measurement of aerobic, anaerobic capacity and extremital strength of chinese top badminton players. Horizons of Human Movement. 3, 252-261.
Omosegaard, B. O. (2005). "Design of training usinge scientific data – a practical approach as a national coach". Japan Bdminton Federation Secretariat Leader. 32(3), 9-21.
Ramsi, M., Swanik, K. A., Swanik, C., Straub, S., Mattacola, C., (2004). "Editorial shoulder-rotator strength of high school swimmers over the course of a competitive season". Journal of Sports Rehabilitation. 13(1), 9-18.
Reagan, K. M., Meister, K., Horodyski, M. B., Werner, D. W., Carruthers, C, Wilk, K., (2002). "Humeral retroversion and its relationship to glenohumeral rotation in the shoulder of college baseball players". Am J Sports. 30(3), 354-60.
Roberto, L., Peter, K., Benjamin, M., (2008). "Shoulder biomechanics". European Journal of Radiology - Elsevier. 68(4), 16-24.
Roy, J. S., MacDermid, J. C., Orton, B., Tran, T., Faber, K. J., Drosdowech, D., (2009). "The concurrent validity of a hand-held versus a stationary dynamometer in testing isometric shoulder strength". Journal of Hand Therapy. 22(4), 320-6.
Saadatian, A., Sahebozamani, M., Mohamadipour, F., (2013). "Comparison of internal-to-external ratios of strength rotation and ROM rotation in injured and healthy professional male handball players". Journal of Rehabilitation Research. 9(7), 1232-1243. [Persian].
Sahebozamani, M., Sharifian, E., Daneshmandi, H., Dehnavi, H. (2013). "Comparison between shoulder strength ratio and shoulder internal to external rotation range of motion in zurkhaneh athletes and non-athletes subjects". Journal of Rehabilitation Research. 9(1), 84-93. [Persian].
Thomas, S. J., Swanik, K. A., Swanik, C., Huxel, K. C., (2009). "Glenohumeral rotation and scapular position adaptations after a single high school female sports season". Journal of athletic training. 44(3), 230-38.
Wang, H. K and Cochrane, T., (2001). "Mobility impairment, muscle imbalance, muscle weakness, scapular asymmetry and shoulder injury in elite volleyball athletes". Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 41(3), 403-10.
Wendy, J., Kevin, M., Neal, S., Frank, W., Bernard, F., Kenton, R. (2011). "A Profile of glenohumeral internal and external rotation motion in the uninjured high school baseball pitcher, part II: strength". Journal of Athletic Training. 46)3), 289–95.
Wilk, K. E., Meister, K., Andrews, I. R., (2002). "Current concepts in the rehabilitation of the overhead throwing athlete". American Journal of Sports Medicine. 30(5), 136-51.
Wilkin, L. D and Haddock, B. L., (2006). "Isokinetic strength of collegiate baseball pitchers during a season". Journal of Strength & Conditioning Research. 20(4), 829-32.