کلیدواژه‌ها = کنترل پاسچر
مروری بر آزمون‌های عملکردی ارزیابی تعادل در افراد دارای نقص شنوایی

دوره 10، شماره 20، بهمن 1401، صفحه 51-62

10.22084/rsr.2023.26056.1633

پریسا صداقتی؛ عاطفه سادات حسینی؛ حامد زارعی؛ فاطمه حیدری


مقایسه کنترل پاسچر بین زنان ورزشکار با و بدون بازسازی لیگامان صلیبی قدامی حین فرود تک پا

دوره 10، شماره 20، بهمن 1401، صفحه 63-72

10.22084/rsr.2023.26280.1643

حمیدرضا زنگویی؛ رحمان شیخ حسینی؛ محمد یوسفی؛ هاشم پیری