دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 1-79 
تأثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفصل شانه شناگران فعال

صفحه 31-37

احسان سیدجعفری؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو


تأثیر هشت هفته تمرین عصبی عضلانی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان مرد فوتبال

صفحه 49-58

مسلم صادقی ده چشمه؛ نادر رهنما؛ حسین صادقی ده چشمه؛ محمد رضا فرامرزی