تأثیر هشت هفته تمرین عصبی عضلانی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان مرد فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان

2 استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه شهرکرد

4 عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده

زمینه و هدف: تقویت عوامل مؤثر درحفظ تعادل و از جمله حس عمقی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد اساسی در درمان مشکلات تعادلی و آسیب‌های ورزشکاران باشد. هدف از این تحقیق تعیین تأثیر هشت هفته تمرین عصبی عضلانی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان مرد فوتبال بود.
روش بررسی: تعداد 30 نفر از فوتبالیست‌های حرفه‌ای مرد از لیگ‌های مختلف کشوری که به‌طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت نمودند به‌طور تصادفی به دو گروه 15 نفره تجربی (سن 64/4±47/26 سال، قد 98/3±81/178 سانتی‌متر، وزن 28/9±45/72 کیلوگرم) و کنترل (سن 52/3±00/25 سال، قد 48/4±13/175 سانتی‌متر، وزن 40/5±70/69 کیلوگرم) تقسیم شدند. میزان خطا در بازسازی زوایای مفصلی مچ پا در حرکت‌های اینورشن و اورشن 15 درجه آزمودنی‌های هر دو گروه در پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از دستگاه گونیامتر حس عمقی مفصل مچ پا توسط محقق اندازه‌گیری شد. گروه تجربی، تمرینات عصبی عضلانی (تمرینات چند مرحله‌ای حس عمقی در شش ایستگاه) را در مدت 45 دقیقه و طی هشت هفته و هر هفته 3 جلسه انجام دادند و گروه کنترل فعالیت‌های روزانه را انجام دادند.
یافته‌ها: جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری تی وابسته و تی مستقل در سطح معناداری 05/0 p≤استفاده شد. نتایج تحقیق تفاوت معنی‌داری را در حس عمقی در حرکت‌های اینورژن و اورژن (15درجه) مردان فوتبالیست نشان داد (05/0p≤).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این تحقیق می‌توان چنین جمع‌بندی نمود که به‌طورکلی تمرینات عصبی عضلانی می‌تواند حس عمقی، را در مردان فوتبالیست بهبود بخشد و می‌توان در کنار برنامه‌های تمرینی دیگر از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Blackburn, J.T., Prentice, W.E., Guskiewicz, K.M., Busby, M.A. (2000). Balance and joint stability: the relative contributions of proprioception and muscular strength. Journal of Sport Rehabilitation, vol. 9, no. 4, pp. 315-328.
Comprehensive warm-up programme to prevent injuries in young female footballers: cluster randomised controlled trial. Bmj, 337.
Daneshjoo A, Mokhtar AH, Rahnama N, Yusof A. (2012). The effects of comprehensive warm-up programs on proprioception, static and dynamic balance on male soccer players. PLoS One; 7(12) e51568.
Delahunt, E. (2007). Neuromuscular contributions to functional instability of the ankle joint. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 11(3), 203-213.
Drawer, S., & Fuller, C. W.(2000). Evaluating the level of injury in English professional football using a risk based assessment process. British journal of sports medicine, 36(6), 446-451.
Eils E, Schröter R, Schröder M, Gerss J, Rosenbaum D.(2010).Multistation proprioceptive exercise program prevents ankle injuries in basketball.Med Sci Sports Exerc. 42(11): 2098-105.
Gioftsidou, A., Malliou, P., Pafis, G., Beneka, A. (2012). Tsapralis, K., Sofokleous, P.,... &Godolias, G. Balance training programs for soccer injuries prevention. Journal of Human Sport & Exercise, ISSN 1988-5202.
Hrysomallis C. (2008). Preseason and midseason balance ability of professional Australian footballers. The Journal of Strength & Conditioning Research; 22(1):210.
Jafarnejad, K.H. (2010). Establishing of balance norm for guidance level boy student of guilan province. Master’s thesis, University of Guilan.
Loes M, Dahlstedt L, Thomee R. (2000). A 7‐year study on risks and costs of knee injuries in male and female youth participants in 12 sports. Scandinavian journal of medicine & science in sports; 10(2): 90-9.
McHugh, M. P., Tyler, T. F., Mirabella, M. R., Mullaney, M. J., & Nicholas, S. J. (2007). The effectiveness of a balance training intervention in reducing the incidence of noncontact ankle sprains in high school football players. The American journal of sports medicine, 35(8), 1289-1294.
Mohammadi, F. (2007). Comparison of 3 preventive methods to reduce the recurrence of ankle inversion sprains in male soccer players. The American journal of sports medicine: 35(6), 922-926.
O'Connor BL, Vilensky JA. (2003). Peripheral and central nervous system mechanisms of joint protection. American journal of orthopedics (Belle Mead, NJ); 32(7): 330-6.
Prentice, William E. (1380). "Rehabilitation techniques in sports medicine." Translated by Mohammad Farahani, Tehran, Servadpublication. 186-188.
Rahnama, N., Reilly, T., & Lees, A. (2002). Injury risk associated with playing actions during competitive soccer. British Journal of Sports Medicine: 36(5), 354-359.
Rajabi R, Karimi M. (1391). appliance and of determining the reliability new instrument of Iranians to measure the ankle joint proprioception. Journal of Sports Medicine, 12: 43-52. (In Persian).
Riemann BL, Lephart SM. (2002). The sensorimotor system, part I: the physiologic basis of functional joint stability. J Athl Train; 37(1):71 -9.
Riemann, B. L., Caggiano, N. A., & Lephart, S. M. (1999). Examination of a clinical method of assessing postural control during a functional performance task. Journal of Sport Rehabilitation, 8, 171-183.
Roberts D, Ageberg E, Andersson G, Fridén T. (2003). Effects of short-term cycling on knee joint proprioception in healthy young persons.Am J Sports Med; 31(6):990-4.
Sadeghi H, Ghasemi B, Moradi M, Rahnama N. (2015). Comparison the effect of close kinetic chain and PNF training on static and dynamic balance in male elderly 60 to 80 years old. Journal Research in Sport Rehabilition. 2(3): 57-65.
Shahrjerdi SH, Golpayegani M, Ghadiri y. (2015). Investigate the effect of proprioception training on knee joint position sense in athletes with genu varum. Journal Research in Sport Rehabilitation. 2(3): 63-77.
SHirazi Z, SHafaei R, Afarnadide M. (2014). Investigate the effect of balance exercises on the knee and ankle joint proprioception and balance time on one foot in Healthy Female Students. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences.10 (4): 289-298.
Soligard, T., Myklebust, G., Steffen, K., Holme, I., Silvers, H., Bizzini, M. & Andersen, T. E. (2008).
Verhagen E, Bobbert M, Inklaar M, van Kalken M, van der Beek A, Bouter L, van Mechelen W. (2005). The effect of a balance training programme on centre of pressure excursion in one-leg stance. ClinBiomech (Bristol, Avon), 20(10): 1094-100.
Zaree, M. (2012).  FIFA effect of heatdamage on yong male iran football players performance. Ph.D thesis-Theran university school of physical Education. [In persian]
Zazulak BT, Hewett TE, Reeves NP, Goldberg B, Cholewicki J. (2007). The effects of core proprioception on knee injury. The American Journal of Sports Medicine; 35(3): 368-73.