کلیدواژه‌ها = دامنه حرکتی
تأثیرکرونوتایپ در زمان ارجح و غیرارجح بر برخی فاکتورهای زیست حرکتی در پسران جوان 18 تا 25 سال

دوره 10، شماره 20، بهمن 1401، صفحه 127-138

10.22084/rsr.2023.27181.1672

سید محمد حسینی؛ عطاا لله براتی؛ امین رسولی؛ امیرحسین براتی؛ هدی مزینی


تاثیر یک دوره تمرینات منتخب پیلاتس بر دامنه حرکتی و تعادل زنان سالمند

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 11-22

عاطفه کمالی؛ رضا مهدوی نژاد؛ کاظم نوروزی