تاثیر کنیزیوتیپ و داینامیک تیپ بر تعادل پویا و دامنه حرکتی مچ پا پیرو خستگی در مبتلایان به کف پای صاف: یک کارآزمایی متقاطع تصادفی‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 استاد، گروه توانبخشی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22084/rsr.2024.29114.1732

چکیده

زمینه و هدف: پا پایین­ترین قسمت زنجیره حرکتی اندام تحتانی و برای حفظ تعادل و تحمل وزن ضروری است. صافی کف پا وضعیت شایعی است که در آن ارتفاع قوس طولی داخلی پا کم می­شود یا از بین می­رود. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر کینزیوتیپ و داینامیک تیپ بر تعادل و دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا پیرو خستگی در مردان مبتلا به کف پای صاف بود.
روش بررسی: در این پژوهش  مقطعی ۳۵ مرد (۱۸ تا ۳۵ سال) دارای کف پای صاف با توجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه شرکت کردند. تعادل پویا و دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ­پا در سه روز مختلف تحت هر یک از سه وضعیت بدون تیپ، کینزیوتیپ و داینامیک تیپ قبل و بعد از خستگی به ترتیب بوسیله تست تعادلی Y و گونیامتر ارزیابی شد. از روش Low-Dye اصلاح شده جهت انجام تیپینگ استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از تست تحلیل واریانس با طرح اندازه­گیری مکرر انجام شد (۰/۰۵>P).
نتایج: دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ­پا در مقایسه بین وضعیت­ها در زمان قبل و بعد از خستگی تفاوت معنی­داری نشان نداد (۰/۰۵<P). در خصوص نتایج تعادل پویا در زمان قبل از خستگی تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (۰/۰۵<P)، اما پس از خستگی در هر سه جهت قدامی، خلفی داخلی و خلفی خارجی تفاوت معنی­داری بین داینامیک تیپ و سایر وضعیت­ها مشاهده گردید (۰/۰۵>P).
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از داینامیک تیپ با هدف بهبود تعادل پویا پس از خستگی در مردان مبتلا به کف پای صاف منعطف پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات