تأثیر ماساژ یو می هو تراپـی بر درد، حس عمقـی، دامنه حرکتـی پشتی و شانه مردان دارای تریگرپوینت ناحیه پشتی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آسیب‌شناسی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار آسیب‌شناسی ورزشی، مرکز تربیت‌بدنی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی، مرکز ماساژ پردیس، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

10.22084/rsr.2023.27604.1688

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر ماساژ یو می هو تراپی بر درد، حس عمقی، دامنه حرکتی پشتی و شانه مردان با تریگرپوینت ناحیه پشت انجام شد.
روش بررسی: پژوهش از نوع مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود. جهت انجام این مطالعه ۳۰ مرد با تریگرپوینت پنهان در ناحیه پشتی به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و ماساژ یو می هو تراپی قرار گرفتند. پس از انتخاب آزمودنی‌ها، میزان درد، حس عمقی، دامنه حرکتی چرخش داخلی و خارجی  و دامنه حرکتی پشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این دامنه حرکتی پشتی با روش شوبر ارزیابی شد. پس از ارزیابی متغیرها در گروه تمرینی، ماساژ یو می هو تراپی به مدت ۶ هفته (۳ جلسه در هفته و مدت زمان ۳۰ دقیقه) اعمال شد. در این دوره به گروه کنترل ماساژی اعمال نشد. جهت بررسی داده‌ها از آزمون‌های آماری آنکوا و تی همبسته استفاده شد.
نتایج: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد اعمال ماساژ تأثیر معنی‌داری بر کاهش درد ناحیه پشتی (۰/۰۰۱=P)، حس عمقی شانه (۰/۰۰۱=P)، دامنه حرکتی پشتی (۰/۰۰۱=P)، دامنه حرکتی چرخش داخلی شانه (۰/۰۰۱=P) و نیز دامنه حرکتی چرخش خارجی شانه (۰/۰۰۱=P) دارد. اما در گروه کنترل پس از 6 هفته تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین نتایج مربوط به مقایسه گروه‌ها نشان دهنده وجود تفاوت معنی‌داری بین متغیرهای درد ناحیه پشتی (۰/۰۰۱=P)، حس عمقی شانه (۰/۰۰۱=P)، دامنه حرکتی پشتی (۰/۰۰۱=P)، دامنه حرکتی چرخش داخلی شانه (۰/۰۰۱=P) و نیز دامنه حرکتی چرخش خارجی شانه (۰/۰۰۱=P) بین دو گروه کنترل و ماساژ بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد استفاده از ماساژ یو می هو تراپی به عنوان مداخله  در کاهش درد، بهبود حس عمقی و نیز دامنه حرکتی پشتی و شانه مردان با درد ناحیه پشتی ناشی از تریگرپوینت موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات