تاثیر یک دوره تمرینات منتخب پیلاتس بر دامنه حرکتی و تعادل زنان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجویی دکترای آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: کاهش دامنه حرکتی مفاصل و تعادل یکی از علل اصلی افتادن در سالمندان است، که با عواقب و عوارض جسمانی همراه است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، تعیین تأثیر یک دوره تمرینات منتخب پیلاتس بر دامنه حرکتی مفاصل و تعادل زنان سالمند است.
روش بررسی­: در پژوهش نیمه‌تجربی حاضر تعداد 23 زن سالمند  بالای 60 سال از بین سالمندان داوطلب شهر اصفهان به‌صورت دردسترس و هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (12 نفر، با میانگین و انحراف معیار سن 63/4±25/60 سال، وزن 73/8±66/67 کیلوگرم، قد 87/5±71/160 سانتی‌متر)­ وکنترل (11 نفر،­ با میانگین و انحراف معیارسن 28/7±09/63 سال، وزن 64/12±80/60 کیلوگرم، قد 25/5±95/158 سانتی‌متر) تقسیم شدند. گروه تجربی 8 هفته تمرینات پیلاتس را 3 جلسه در هفته به‌مدت 60 دقیقه انجام دادند، ولی گروه کنترل در هیچ‌گونه فعالیتی به غیر از فعالیت­های معمول روزانه شرکت نداشتند. دامنه حرکتی مفاصل به‌وسیله گونیامتر، تعادل ایستا بوسیله آزمون ایستادن بر روی یک پا و تعادل پویا با استفاده از آزمون TUG در دو مرحله قبل و بعد از اجرای تمرینات پیلاتس اندازه گیری شد. داده­ها با استفاده از تحلیل آنووا (ANOVA) برای اندازه­گیری­های مکرر در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها­: نتایج نشان داد که پس از 8 هفته تمرین بهبود معناداری در نمرات دامنه حرکتی مفصل ران، تعادل ایستا و پویا گروه تجربی نسبت به پیش از دوره تمرینات پیلاتس یافت شد (001/0P≤­)، در حالی­که در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد.
نتیجه­ گیری­: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، چنین به نظر می­رسد که تمرینات منتخب پیلاتس بر دامنه حرکتی مفاصل و تعادل زنان سالمند مؤثر است و باعث می­ شود که این افراد در طول فعالیت­ های روزمره کمتر در معرض خطر افتادن قرار گیرند؛ بنابراین انجام این تمرینات می­تواند به‌عنوان یک مداخله تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Atri, B,.  Shafie, M. (2007). "Pilates exercise (Principles of Science Kntrology)". Tehran: Talia, 36- 1. [In Persian].
Buchner, D. M,.  Cress, M.E., Lateur, B.J., Esselman, P.C., Margherita, A.J., Price, R, & et al. (1997). "The effect of strength and endurance training on gait, balance, fall risk, and health services use in community-living older adults". J Gerontol A Biol Sci Med Sci; 52(4): PP: 218-224.
Bohannon, R.W.  (2006). "Single Limb Stance Times: A Descriptive Meta-Analysis of Data from Individuals at Least 60 Years of Age". Topics in Geriatric Rehabilitation, 22(1), 70-77.
Benjuya, N., Melzer, I., Kaplanski, J. (2004)."Aging-induced shifts from a reliance on sensory input to muscle cocontraction during balanced standing". The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 59(2), 166-71.
Clary, S., Barnes, C., Bemben, D., Knehans, A., Bemben, M. (2006)."Effects of ballates, step aerobics, and walking on balance in women aged 50–75 years". Journal of sports science & medicine. 5(3), 390.
Chiacchiero, M., Dresely, B., Silva, U., DeLosReyes, R., Vorik, B. (2010). "The relationship between range of movement, flexibility, and balance in the elderly". Topics in Geriatric Rehabilitation. 26(2), 148-55.
Gavrilovl, A. Heuvelin, P.) 2003). "Aging of population". The Encyclopedia of population. New York, Macmillan Reference USA, 1-15.
Ghasemi, B., Azamyan Jazee, A., Nouri, S. (2011). "The effect of 12 weeks functional exercise in dynamic balance in healthy older women". Journal of Ageing, 5 (18), 36-30. [In Persian].
Gholami Dastgerdi, M.R. (2009). "The relationship between muscle strength and ankle balance in men over 60 years of active and non-active". PH.D, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan. [In Persian].
Glpaygany, M., Mahdavi, S., Hasari, F. 2009)). "The effect of a six-week training program on the central register of falls in older women". Journal of Sport Medicine, 1 (2), 95-20. [In Persian].
Hobeika, CP. (1999). "Equilibrium and balance in the elderly". ENT: Ear, Nose & Throat Journal, 78(8).
Hassan, E.A-H., Amin. M.A.  (2011)."Pilates Exercises influence on the serotonin hormone, some physical variables and the depression degree in battered women". World Journal of Sport Sciences, 5(2), 89-100.
Hobeika, C.P.  (1999)."Equilibrium and balance in the elderly". Journal Article Review, 78(8), 558-62.
Irez, B.B. (2011). "Integrating Pilates exercise into an exercise program for 65+ year-old women to reduce falls". Journal of Sports Science and Medicine, 10, 105-111.
Iwamoto, J., Suzuki, H., Tanaka, K., Kumakubo, T., Hirabayashi, H., Miyazaki, Y, & et al. (2009). "Preventative effect of exercise against falls in the elderly: a randomized controlled trial. Osteoporosis international", 20(7), 1233-40.
Kerrigan, D.C., Lee, L.W., Collins, J.J., Riley, P.O., Lipsitz, LA. (2001). "Reduce hip extension during walking: healthy elderly and fallers versus young adults". Archive of Physical Medicine and Rehabilitation; 82(1), 26-30.
Kaesler, D.S., Mellifont, R.R., Kelly, P.S., Taaffe, D.R.  (2007)."A novel balance exercise program for postural stability in older adults: A pilot study". Journal of Bodywork and Movement Therapies. 11(1), PP: 37-43.
Kloubec, J.A.  (2010)."Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture". J Strength Cond Res, 24(3), 661-7.
Kerrigan, D.C., Lee, L.W., Collins, J.J., Riley, P.O., Lipsitz, L.A. (2001). "Reduce hip extension during walking: healthy elderly and fallers versus young adults". Archive of Physical Medicine and Rehabilitation. 82(1), 26-30.
Khoshbin, S. (2010). "Healthy and Active Ageing and Aged Care Strategy 2015-2006 in the Mediterranean region". Mezrab Tehran: World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean, 72.
Kaesler, D.S., Mellifont, R.R., Kelly, P.S., Taaffe, D.R. (2007). "A novel balance exercise program for postural stability in older adults: A pilot study". Journal of Bodywork and Movement Therapies. 11(1), 37-43.
Kerrigan, D.C., Lee, L.W., Collins, J.J., Riley, P.O., Lipsitz, L.A. (2001). "Reduce hip extension during walking: healthy elderly and fallers versus young adults". Archive of Physical Medicine and Rehabilitation 2001; 82(1), 26-30.
Lee, L.W., Zavarei, K., Evans, J., Lelas, J.L., Riley, P.O., Kerrigan, C.  (2005). "Reduced hip extension in the elderly: dynamic or postural". Arch Phys Med Rehabil. 86(9, 1851-4.
Lee, L.W., Zavarei, K., Evans, J., Lelas, J.L., Riley, P.O., Kerrigan, C.  (2005). "Reduced hip extension in the elderly: dynamic or postural". Arch Phys Med Rehabil. 86(9), 1851-4.
Myrabzadh, A. (2009). "The situation of the elderly in the community". Form http://www.Aftabir.com, 18-7. [In Persian].
Nagy, E., Feher-Kiss, A., Barnai, M., Domján-Preszner, A., Angyan, L., Horvath, G. (2007)."Postural control in elderly subjects participating in balance training". European journal of applied physiology, 100(1), 97-104.
Nodhy Moghadam, A., Akhbari, B., Baharlooie, H., &, et al. (2011). The Effect of hip and ankle stretching exercises to improve balance in older adults. Journal of Ageing, 7 (24), 41-8. [In Persian].
Nagi Nejad, F., &, et al.  (2010), "Dynamic and static effects of strength training on postural control in elderly women". Sports Science Research. 7, 47- 54. [In Persian].
Nzakt Husseini, M., Mokhtari, M., Esfarjani. F. (2011). "Effects of a Pilates movement on improving cognitive functions associated with falls in older women". International Journal of Rehabilitation Research, 8 (3), 12-1. [In Persian].
Nagy, E., Feher-Kiss, A., Barnai, M., Domján-Preszner, A., Angyan, L., Horvath, G. (2007)."Postural control in elderly subjects participating in balance training". European journal of applied physiology, 100(1), 97-104.
Podsiadlo, D., Richardson, S. (1991).  "The timed" Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons". Journal of the American geriatrics Society, 39(2), 142-8.
Piirtola, M., Era, P. (2006)."Force platform measurements as predictors of falls among older people–a review". Gerontology, 52(1), 11-16.
Rodacki, A.L., Souza, R.M., Ugrinowitsch, C., Cristopoliski, F., Fowler, N.E. (2009)."Transient effects of stretching exercises on gait parameters of elderly women". Manual therapy. 14(2), 167-72.
Rogers, M.E, Rogers, N.L, Takeshima, N, Islam, M.M. (2003). "Methods to assess and improve the physical parameters associated with fall risk in older adults". Preventive medicine, 36(3), 255-64.
Segal, N.A, Hein, J, Basford, J.R.  (2004). "The effects of Pilates training on flexibility and body composition: an observational study". Arch Phys Med Rehab, 85(12), 1977-81.
Shumway-Cook, A., Woollcott, M.H.  (2006)."Motor control: Translating research into clinical practice". 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 157-257.
Suzuki, T., Kim, H., Yoshida, H., Ishizaki. (2004). "Randomized controlled trial of exercise intervention for the prevention of falls in community-dwelling elderly Japanese women". Journal of bone and mineral metabolism. 22(6), 602-11.
Siqueira Rodrigues, B.G.D, Ali Cader, S., Bento Torres, N.V.O., Oliveira. E.M.D., Martin Dantas, E.H. (2010). "Pilate’s method in personal autonomy, static balance and quality of life of elderly females". Journal of Bodywork and Movement Therapies. 14(2), 195-202.
Spirduso, W.W. (2010)."Physical dimensions of aging".Human Kinetices, 131-373. 
Thomas, J.I., Lane. J.V. (2005)." A pilot study to explore the predictive validity of 4 measures of falls risk in frail elderly patients". Archives of physical medicine and rehabilitation, 86(8) 1636-40.