دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی و اجرای سیستم نظارت بر آسیب های ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

10.22084/rsr.2019.18673.1442

مجتبی ابراهیمی ورکیانی؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد


2. مقایسه عملکرد دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی دبستان در آزمون غربالگری حرکات عملکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22084/rsr.2020.18441.1438

جعفر کتابچی؛ هومن مینونژاد؛ ملیحه نجد؛ لیلی مهدیه؛ احسان رضوانی؛ احسان طسوجیان


3. تأثیر شش هفته تمرینات سطوح معلق(TRX) بر قدرت ایزومتریک عضلات چرخاننده بازو و حس عمقی مفصل شانه در دختران شناگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22084/rsr.2020.21640.1508

فریبرز هوانلو؛ حدیث سالاروند؛ امیر حسین براتی


4. مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات گرم کردن نت بال اسمارت داینامیک و فیفا 11+ بر کینماتیک دوبعدی مردان فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22084/rsr.2020.22183.1524

امیر لطافت کار؛ ابراهیم حیدرنیا؛ عابد تقوی اصل؛ علیرضا ترابی؛ ابوالفضل خضری


5. تأثیر هشت هفته تمرینات خود اصلاحی– عملکردی بر اسکولیوز غیرساختاری و تقارن زوایای فوقانی و تحتانی کتف های بازیکنان نخبه تنیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22084/rsr.2020.21274.1494

محسن اسحاقیان؛ محمد حسین علیزاده؛ امیر حسین براتی؛ مهدیه آکوچکیان