دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی و اجرای سیستم نظارت بر آسیب های ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مجتبی ابراهیمی ورکیانی؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد


2. تأثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر نوسان وضعیت و تعادل پویای ورزشکاران مرد بسکتبالیست دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

نورالله جاودانه؛ نورمحمد جاودانه؛ بهنام قاسمی؛ محمدرضا مرادی