دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی و اجرای سیستم نظارت بر آسیب های ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مجتبی ابراهیمی ورکیانی؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد


2. تأثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر نوسان وضعیت و تعادل پویای ورزشکاران مرد بسکتبالیست دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

نورالله جاودانه؛ نورمحمد جاودانه؛ بهنام قاسمی؛ محمدرضا مرادی


3. بررسی اثر8 هفته برنامه تمرینی بر ثبات عملکردی و قدرت ایزومتریک عضلات کمربند شانه ای در ورزشکاران پرتاب بالای سر با دیسکینزی کتف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

الهام حاجی حسینی؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی


4. اثر خستگی بر میزان هم انقباضی عضلات اطراف زانو و اجرای عملکردی در ورزشکاران با سابقه پارگی رباط صلیبی قدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

کمیل دشتی رستمی؛ محمد حسین علیزاده؛ هومن مینونژاد؛ حمیدرضا یزدی


5. مقایسه نیروهای عکس العمل زمین، تغییرات مرکز جرم به فشار، زمان رسیدن به پایداری و نیروی برشی در حرکت فرود جفت پای اسکی بازان نخبه زن و مرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

گلنوش اخوان عابدی؛ حیدر صادقی


6. مقایسه وضعیت سر، شانه و ستون فقرات در کوهنوردان و سنگنوردان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

میثم ایرانپور؛ علی شمسی؛ سید حسین حسینی