دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه اثر آنی و بلند مدت تمرین دویدن رو به ‌جلو و رو به عقب بر حس وضعیت مفصل زانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مصطفی شاه وردی؛ محمد حسین علیزاده؛ فواد صیدی


2. تأثیر هشت هفته تمرینات مبتنی بر اصول NASM بر آزمون های عملکردی مفصل شانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

علی شریفی؛ وحید ذوالاکتاف


3. تاثیرتمرینات عصبی عضلانی بر قدرت عضلات هیپ، ناحیه مرکزی و مکانیک های پرش ـ فرود در ورزشکاران با بازسازی رباط صلیبی قدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

کاظم نوروزی؛ رضا مهدوی نژاد؛ محمدرضا محمدی؛ امیرشهریار آریامنش


4. طراحی و اجرای سیستم نظارت بر آسیب های ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مجتبی ابراهیمی ورکیانی؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد


5. تأثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر نوسان وضعیت و تعادل پویای ورزشکاران مرد بسکتبالیست دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

نورالله جاودانه؛ نورمحمد جاودانه؛ بهنام قاسمی؛ محمدرضا مرادی