تاثیر شش هفته تمرینات عصبی ـ عضلانی بر الگوی فرود ـ پرش، تعادل و حس عمقی زانو والیبالیست‌های دختر با ریسک بالا و پایین آسیب رباط صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22084/rsr.2023.28068.1702

چکیده

مقدمه و هدف: مفصل زانو آسیب­پذیرترین اندام بدن در والیبال است. هدف تحقیق حاضر تأثیر شش هفته تمرینات عصبی ـ عضلانی بر الگوی فرود ـ پرش، تعادل و حس عمقی زانو والیبالیست­های دختر با ریسک بالا و پایین آسیب رباط صلیبی قدامی بود.
روش­ بررسی: چهل والیبالیست خانم با استفاده از آزمون LESS در دو گروه ریسک آسیب بالا و پایین رباط صلیبی انتخاب شده، افراد هر گروه در دو گروه تمرینی و کنترل (10 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. تعادل پویا و ایستا، حس عمقی زانو و الگوی فرود _ پرش ارزیابی شدند. تمرینات عصبی ـ عضلانی به مدت شش هفته توسط گروه تمرینی انجام و سپس، پس آزمون انجام شد. جهت تحلیل داده­ها از آزمون­های تی همبسته و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد تمرینات عصبی_عضلانی تأثیر معناداری بر تعادل ایستا و پویا، حس عمقی و مکانیک فرود _ پرش دارد، ولی تأثیر این تمرین روی مولفه های تحقیق در بین گروه­های تجربی(به جز در مولفه خطای فرود (۰/۰۰۱=P))،معنادار نبود.
نتیجه­گیری: تمرینات عصبی_عضلانی باعث بهبود تعادل پویا و ایستا، حس عمقی و مکانیک فرود _ پرش در هردو گروه ریسک آسیب بالا و پایین می شود که تأثیر این تمرینات در مؤلفه فرود ـ پرش در گروه با ریسک آسیب بالا نسبت به گروه با ریسک آسیب پایین بیشتر است که این تفاوت را می­توان به ضعف عصبی ـ عضلانی پایه در گروه با ریسک آسیب بالا نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات